Do przyjaciół Litwinów


Prezes ZPL Michał Mackiewicz (drugi od lewej), fot. wilnoteka.lt
Związek Polaków na Litwie wystosował w poniedziałek list otwarty ”Do przyjaciół Litwinów”, w którym wyraża radość z faktu, że grono litewskich intelektualistów wzywa do zaprzestania sporów między obydwoma narodami.
W liście czytamy:

"Z radością odebraliśmy, jako społeczność polska na Litwie, list otwarty intelektualistów litewskich wzywający do zaprzestania waśni, gaszenia ognia w relacjach polsko-litewskich, do pojednania z mieszkającymi nad Wilią i Niemnem Polakami.

Głęboko szanujemy taki gest grona wybitnych intelektualistów, naszych współobywateli. Dziękujemy im za otwartość i odwagę, za szacunek do naszej wspólnej, bogatej spuścizny historycznej. Uznajemy list za zupełnie nową jakość w dotychczasowej debacie publicznej w naszym kraju na tematy polsko-litewskie. Treść listu jest odważnym głosem sprzeciwu wobec agresji, nietolerancji, promowania ciasnego nacjonalizmu z przełomu XIX i XX wieku.
 
Jako społeczność polska na Litwie zapewniamy, że bardzo nam zależy na przyjaznych i dobrosąsiedzkich relacjach z naszymi litewskimi przyjaciółmi. Na relacjach, które przyczyniłyby się do wzrostu i rozwoju naszej wspólnej Ojczyzny Litwy jako nowoczesnego, wielokulturowego, wielonarodowościowego państwa europejskiego.
 
Zapewniamy, że nasze aspiracje w dziedzinie oświaty, publicznego używania języka ojczystego - z należytym poszanowaniem statusu i rangi państwowego języka litewskiego - udziału w życiu społecznym i politycznym kraju mają jedyny cel: zachowanie tożsamości narodowej litewskich Polaków i przymnożenie tym samym bogactwa kulturowego naszego kraju. Powyższe nasze aspiracje całkowicie mieszczą się w ramach standardów europejskich. Uważamy, że od wieków współistniejący na tych terenach język polski i polska kultura jest bogactwem i nieodjetą częścią spuścizny historycznej litewskiej państwowości.

Linksmų Šventų Velykų Broliai Lietuviai! (Wesołych Świąt Wielkanocnych Bracia Litwini!)".
 
List podpisał prezes organizacji, poseł Michał Mackiewicz.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Oni to tylko pisać umieją.

Oni to tylko pisać umieją. (można pomylić z "pisać z języka rosyjskiego :))))

#2 Aby się nie powtórzyła

Aby się nie powtórzyła podobna zbrodnia, muszą jakoś kontrolować swoją proniemieckość i nacjonalizm, tylko jak weszło to w nawyk, to będzie trudno...
http://www.kki.pl/piojar/polemiki/rubiez/ponary/ponary.html

#3 pierdolenie o szopenie.

pierdolenie o szopenie.

#4 Poseł PO w

Poseł PO w sejmie,zdecydowanie i KONKRETNIE!
Wreszcie mocna i konkretna wypowiedż w polskim sejmie przedstawiciela PO.Czyżby to przełom?
http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=182

Michał Jaros

Pan Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

INTERPELACJA

W sprawie: uchwały władz Litwy godzącej w interesy polskich szkół na Litwie

Jest Pan pierwszym od dwudziestu lat szefem resortu spraw zagranicznych, który zabrał głos
w kwestii dyskryminującej polityki Republiki Litewskiej wobec Polaków zamieszkujących jej terytorium, a na Wileńszczyźnie stanowiących większość. Działania te zostały dostrzeżone przez społeczność lokalną, a także opinię publiczną w Polsce.

Jednak to, co dzieje się teraz na linii: władze litewskie-polska mniejszość na Litwie-MSZ przekracza dopuszczalne normy poprawnych relacji. Sytuacja ta może bulwersować ze względu
na dwadzieścia lat historii bilateralnych relacji, w tym polskiej pomocy gospodarczej, materialnej, militarnej i politycznej.

W ciągu ostatnich tygodni nasze społeczeństwo było świadkiem deliktu, którego dopuścił się litewski MSZ, oświadczając iż nie zamierza odpowiadać na oficjalne noty naszego ministerstwa. Prasa litewska podsycała atmosferę konfliktu, publikując materiały informujące, że się „Litwa ze strony Pana ministra nacierpi”. Natomiast wyrażone przez Pana Ministra oczekiwanie, by nie pogarszać sytuacji polskiego szkolnictwa na Litwie zostało publicznie zignorowane.

Niestety reakcja Ministerstwa na przyjętą uchwałę Sejmu Litewskiego, która rażąco uderza w polskie szkoły, mogła być - zdaniem osób zaangażowanych w relacje polsko-litewskie - nieadekwatna do wagi decyzji litewskiego parlamentu. Ich zdaniem nie wpłynie to pozytywnie
na prestiż naszego państwa w oczach społeczności międzynarodowej.

Jestem dumny z warunków, jakie stworzyła Rzeczpospolita mniejszości litewskiej na swoim terytorium. W opozycji do tego razi pogarszająca się sytuacja Polaków żyjących na Litwie, którzy stają przed kolejnymi utrudnieniami.

W związku z:
• pogarszającą się stale sytuacją polskiej mniejszości na Litwie w większości dziedzin życia;
• ignorowaniem przez władze litewskie próśb o poprawienie sytuacji Polaków na Litwie zarówno Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jak i Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, bezpośrednio przed śmiercią;
• nieadekwatnym do należytego traktowaniem przedstawicieli polskiej władzy;
• ryzykiem zmniejszenia prestiżu Rzeczypospolitej Polskiej;
• łamaniem przez władze litewskie zobowiązań międzynarodowych, w tym traktatu polsko-litewskiego;
• podpisaniem przez prezydent Litwy uchwały, na skutek której połowa ze 120 polskich szkół zostanie zlikwidowana;

chciałbym zadać Panu Ministrowi cztery pytania:
1. Co zamierza Pan uczynić dla poprawienia sytuacji polskiej społeczności na Litwie?
2. Jakie działania planuje Pan podjąć, by Polacy czuli się na ziemi, na której żyją od lat, nie jak pod okupacją, lecz jak w nowoczesnym i otwartym europejskim państwie?
3. Czy bierze Pan pod uwagę zminimalizowanie szkodliwych skutków uchwały do czasu wycofania się przez Litwę z antypolskiej polityki poprzez:
• Przejęcie finansowania szkół przez Rzeczypospolitą Polską, które mają być likwidowane do czasu ponownego przejęcia tego obowiązku przez Republikę Litewską, po zmianie postawy jej władz.
• Podniesienie „konkurencyjności” tych szkół względem bardziej nowoczesnych litewskich placówek oświatowych, których absolwenci mają lepszą perspektywę funkcjonowania
w społeczeństwie.
• W obecnej sytuacji aktualizacja programu promowania kultury polskiej na Litwie
z zamiarem wzmocnienia tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków?
4. Czy zamierza Pan skutecznie wykorzystać polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej,
by pobudzić w Republice Litewskiej potrzebę poszanowania obowiązujących w Europie standardów, przestrzegania praw mniejszości i praw człowieka?

Michał Jaros

Poseł na Sejm RP

#5 Mądry apel intelektualistów

Mądry apel intelektualistów litewskich i mądra wyważona odpowiedż ZPL- ale trzeba jasno powiedzieć - LITWINI NIE ODSTĄPIĄ ANI NA MILIMETR OD WYTYCZONEGO NACJONALISTYCZNEGO CELU- WYRUGOWAĆ POLAKÓW I POLSKOŚC Z WILEŃSZCZYZNY - POLACY TO WIEDZĄ JUŻ I NIE POZWOLĄ SIĘ SZYKANOWAĆ

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.