EFHR wymusiło na Centrum Oceny Jakości Studiów zmianę decyzji o uznawalności dyplomów


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Centrum Oceny Jakości Studiów (Studijų kokybės vertinimo centras, SKVC) uznało argumenty Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) odnoszące się do dwóch wniosków w sprawie nostryfikacji dyplomów uzyskanych poza Litwą. Wygrana ta potwierdza, że należy walczyć o swoje prawa.
Dyplom magistra R.S., uzyskany w Niemczech, został uznany przez Centrum Oceny Jakości Studiów dyplom na poziomie licencjackim. Powodem takiej decyzji był fakt, iż kilka przedmiotów zostało zaliczonych bez egzaminu końcowego, gdyż ocena została przepisana z Chrześcijańskiego Kolegium Litewskiego (Lietuvos krikščionių kolegija), które w czasie gdy studiowała tam R.S., nie posiadało statusu uczelni wyższej - idąc tym tokiem myślenia SKVC uznało, że R.S. nie miała dokumentu upoważniającego ją do rozpoczęcia studiów magisterskich.

J.S. natomiast SKVC odmówiło uznania zarówno dyplomu licencjata, który uzyskała w Chrześcijańskim Kolegium Litewskim, jak i dyplomu magistra otrzymanego na Uniwersytecie Karlstad w Szwecji (Karlstads Universitet). W tym przypadku SKVC swoją decyzję uzasadniło tym, iż J.S. zdobyła stopień licencjacki na LCC Międzynarodowym Uniwersytecie w Kłajpedzie (LCC International University), który w czasie jej studiów nie posiadał licencji na prowadzenie działalności edukacyjnej.

Zagadnienia związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych reguluje Konwencja Rady Europy i UNESCO, które zajmują się uznawaniem kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia wyższego w Europie. Według Konwencji procedury i kryteria stosowane przy ocenianiu i uznawaniu kwalifikacji powinny być przejrzyste, spójne i wiarygodne, a decyzje dotyczące uznania kwalifikacji podejmowane w oparciu o odpowiednie informacje na temat kwalifikacji, o których uznanie ubiega się dana osoba.

Ponadto, kwestię nostryfikacji dyplomów i uznania kwalifikacji reglamentuje również prawo Unii Europejskiej , które zapewnia swobodny przepływ osób. I chociaż uznanie kwalifikacji jest domeną każdego państwa UE, jednak każde państwo powinno przestrzegać przepisów prawnych UE i nie ograniczać swobodnego przepływu osób bez prawnego uzasadnienia. Artykuł 165 Traktatu o funkcjonowaniu UE przewiduje sprzyjanie mobilności studentów i nauczycieli, między innymi poprzez zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów. W tym celu, wprowadzony został także Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu pewne regulowania prawne dotyczące studiowania zostały uregulowane na poziomie europejskim a studenci mogą w pełni korzystać ze swobody przepływu osób.

W obydwu opisanych powyżej przypadkach, po kilkumiesięcznych wymianach pism, SKVC przychylnie rozpatrzyło argumenty EFHR.