EFHR zaniepokojona działaniami policji litewskiej wobec szkół polskich na Litwie


Fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest zaniepokojona tym, że w dniu 9 czerwca br. w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie wizytę złożyły dwie funkcjonariuszki Pierwszego Komisariatu Policji m. Wilna. Policjantki twierdziły, iż ich celem było zbadanie listu anonimowego, w którym nadawca prosił o ukaranie rodziców za to, iż 3 czerwca nie zezwolili swoim dzieciom na pójście do szkoły. W tym dniu w polskich szkołach Wilna i podwileńskich rejonów odbył się strajk ostrzegawczy przeciwko niszczeniu oświaty mniejszości narodowych.
Dla EFHR wspomniane działanie policji jest naruszeniem praw i wolności obywateli oraz działaniem mającym na celu zastraszenie mniejszości narodowych. Takiego typu interwencje, bez obiektywnej podstawy, nie mogą być tolerowane w państwie, które pragnie być uważane za państwo demokratyczne i w pełni wywiązujące się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Przypominamy, że strony Konwencji o ochronie praw mniejszości narodowych, w tym również Litwa, ratyfikując Konwencję zobowiązały się do poszanowania praw każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do swobodnego, pokojowego zgromadzania się, swobodnego stowarzyszania się, wolności wyrażania opinii, wolności myśli, sumienia i religii (art.7). Oprócz tego, również prawo krajowe gwarantuje swobodę zgromadzeń. Konstytucja RL w art. 36 głosi, iż nie można zabraniać ani utrudniać obywatelom gromadzenia się, bez broni, na pokojowych zgromadzeniach. Zgodnie z art. 1. cz. 1 ustawy o wolności zgromadzeń (LR susirinkimų įstatymas) prawo do pokojowych zgromadzeń może być ograniczone jedynie w przypadku wojny lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

EFHR 10 czerwca pisemnie zwróciła się do Pierwszego Komisariatu Policji m. Wilna z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz ustalenie, czy działania policji są zgodne z litewskim prawem.

Wszystkie placówki oświatowe oraz zrzeszenia, które mają zastrzeżenia co do sposobu ich traktowania i spotykające się z podobnymi zachowaniem władz, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Apelujemy do nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół, aby nie dali się zastraszać, a informacje o każdej wizycie policji niezwłocznie zgłaszali EFHR. Zapewniamy udzielenie nieodpłatnych konsultacji i pomocy prawnej w tym zakresie.
EFHR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

 

Komentarze

#1 Apel Parlamentu UE do Rządu

Apel Parlamentu UE do Rządu Litwy
Panie Premierze, w Europie XXI wieku dbałość o poszanowanie praw mniejszości narodowych jest miarą poziomu demokracji. Dlatego też wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do większej ochrony praw mniejszości oraz o zaprzestanie procesu likwidacji szkół wbrew woli i żywotnym interesom polskiej mniejszości narodowej na Litwie.
Stanowisko europosłów zostało wysłane na ręce Premiera Rządu Republiki Litewskiej.
List podpisali:
1. Evžen TOŠENOVSKÝ
2. Peter van DALEN
3. Bogusław LIBERADZKI
4. Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
5. Kay SWINBURNE
6. Mirosław PIOTROWSKI
7. Rikke KARLSSON
8. Jørn DOHRMANN
9. Jarosław WAŁĘSA
10. Pál CSÁKY
11. Robert Jarosław IWASZKIEWICZ
12. György SCHÖPFLIN
13. Tatjana ŽDANOKA
14. László TŐKÉS
15. Liadh NÍ RIADA
16. Andrejs MAMIKINS
17. József NAGY
18. Yana TOOM
19. Josep-Maria TERRICABRAS
20. Andor DELI
21. Andrea BOCSKOR
22. Jordi SEBASTIÀ
23. Dariusz ROSATI
24. Jarosław KALINOWSKI
25. Bogdan Brunon WENTA
26. Stanisław OŻÓG
27. Janusz WOJCIECHOWSKI
28. Marek JUREK
29. Kosma ZŁOTOWSKI
30. Beata GOSIEWSKA
31. Krystyna ŁYBACKA
32. Janusz ZEMKE
33. Andrzej GRZYB
34. Bolesław G. PIECHA
35. Marek Józef GRÓBARCZYK
36. Zbigniew KUŹMIUK
37. Adam GIEREK
38. Krzysztof HETMAN
39. Danuta JAZŁOWIECKA
40. Czesław Adam SIEKIERSKI
41. Zdzisław KRASNODĘBSKI
42. Kazimierz Michał UJAZDOWSKI
43. Valdemar TOMAŠEVSKI
44. Angel DZHAMBAZKI
45. Csaba SÓGOR
46. Jan ZAHRADIL
47. Jan OLBRYCHT
48. Janusz LEWANDOWSKI
49. Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
50. Jadwiga WIŚNIEWSKA
51. Jana ŽITŇANSKÁ
52. Adam SZEJNFELD
53. Dawid Bohdan JACKIEWICZ
54. Karol KARSKI
55. Ryszard CZARNECKI
56. Tomasz Piotr PORĘBA
57. Daniel DALTON
58. Anthea McINTYRE
59. James NICHOLSON
60. Jacek SARYUSZ-WOLSKI

#2 zwykly faszyzm: przy rzadach

zwykly faszyzm: przy rzadach lansberga ministrem oswiaty byl faszysta zinkevicius, ktory planowal wprowadzic agentow bezpieki do szkol polskojezycznych, protegowana przez lansberga polikarpowna z niby-liberalami robi to samo?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.