Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu RP w 2019 r.


Fot. londynek.net
W niedzielę, 13 października 2019 r., w godz. 7.00-21.00 w obwodzie głosowania nr 123 w siedzibie obwodowej komisji wyborczej - Ambasada RP w Wilnie, ul. Šv. Jono 3, odbędzie się głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę/niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Wilnie został utworzony 1 obwód głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Wilnie, Šv. Jono g. 3, Vilnius 01123;

Osoby uprawnione do głosowania za granicą
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcają do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji wyborców ewybory.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców ewybory bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie:

 1. telefonicznie, nr tel.: +370 5 219 4731
 2. e-mailowo: wilno.amb.wk@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Lenkijos Respublikos Ambasados Konsulinis Skyrius, Šv. Jono g. 3, Vilnius 01123
 4. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsualrnego;
 5. faksem, nr faksu: +370 5 2194744

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
 1. e-mailowo: wilno.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Lenkijos Respublikos Ambasados Konsulinis Skyrius, Šv. Jono g. 3, Vilnius 01123
 3. faksem, nr faksu: +370 5 2194744
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie.

Info. na podstawie msz.gov.pl
Data: 
13.10.2019 - 07:00 - 21:00