Indeks dobrobytu samorządów 2021


Fot. Facebook/vilniausinstitutas
W indeksie dobrobytu samorządów, opracowanym przez Wileński Instytut Analiz Politycznych, Samorząd Rejonu Wileńskiego spośród wszystkich 60 samorządów zajął 9. miejsce. Samorząd Rejonu Trockiego znalazł się na miejscu 15., Samorząd Rejonu Święciańskiego - na 31., a Samorząd Rejonu Solecznickiego - na 37.
Indeks mierzy bezpieczeństwo społeczne i fizyczne, wskaźniki ekonomiczne, edukacyjne i demograficzne. Do indeksu wykorzystano oficjalne statystyki Litwy, Litewskich Służb Zatrudnienia, Instytutu Higieny, Systemu Informacji Zarządzania Oświatą. 

W sferze oświaty ranking ocenia następujące kryteria: odsetek dzieci w wieku obowiązku szkolnego, które nie uczęszczają do szkoły, zakres edukacji dzieci w wieku 4-6 lat, liczbę uczniów uczestniczących w programach edukacji pozaformalnej lub uczęszczający do grup szkolnych ogólnokształcących, udział absolwentów, którzy otrzymali 51-100 punktów z egzaminu maturalnego – z matematyki, z j. litewskiego.

Do oceny składnika zdrowej demografii mierzono następujące wskaźniki statystyczne: wskaźnik starzenia się demograficznego na początku roku, bilans migracji (bilans między przyjazdami i wyjazdami mieszkańców).

Na składnik bezpieczeństwa społecznego składa się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba dzieci otrzymujących bezpłatne posiłki, liczba osób długotrwale bezrobotnych, wskaźnik zatrudnienia kobiet/mężczyzn oraz wskaźnik zagrożenia ubóstwem.

Na komponent bezpieczeństwa fizycznego składały się następujące statystyki: bezpieczeństwo na drogach, przestępczość, dostęp do opieki medycznej oraz śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych.

Na podstawie: vrsa.lt, vilniusinstitute.lt