Kara za dyskryminację ze względu na wiek i narodowość pracownika przedszkola


Fot. efhr.eu
Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Litewski Rzecznik Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) podjął decyzję o udzieleniu upomnienia dyrektor przedszkola z powodu dyskryminacji pracownika z powodu jej wieku oraz narodowości. Ponadto, Rzecznik zalecił samorządowi miasta Wilna dokonanie weryfikacji zasadności dalszego pełnienia funkcji przez obecnego dyrektora przedszkola.
Unia Europejska, a z nią też państwa członkowskie uznały dyskryminację związaną z wiekiem za jedno z głównych zasad prawa unijnego. Zarówno na poziomie prawa unijnego jak też prawa krajowego RL istnieją przepisy, na podstawie których niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja, zarówno podczas zatrudnienia, jak i po podpisaniu umowy o pracę, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na wiek.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz mająca moc prawną Karta Praw Podstawowych UE zakazują wszelkiej dyskryminacji ze względu na m.in. pochodzenie etniczne lub społeczne, język, przynależność do mniejszości narodowej lub wiek. Dodatkowo Karta uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Ustawa RL o równym traktowaniu (LR Lygių galimybių įstatymas) przewiduje, że pracodawca, wdrażając zasadę równych szans, niezależnie od płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, statusu społecznego, religii, przekonań lub poglądów, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, religii, musi podjąć kroki w celu zapewnienia, że pracownik lub urzędnik w miejscu pracy nie był molestowany lub nakłaniany do dyskryminacji.

Niestety nieraz dochodzi do naruszenia tych praw i osoba ze względu na swój wiek i narodowość jest odmiennie traktowana. Do Fundacji o pomoc prawną zgłosiła się obywatelka Litwy T. P., która doświadczyła dyskryminacji ze względu na swój wiek (65 lat) i narodowość (skarżąca należy do narodowości ukraińskiej). Wnioskodawczyni jest wychowawczynią w wileńskim przedszkolu. Na podstawie zebranych dowodów udało sie wykazać, że dyrektor R. A. przedszkola używając przemocy znęcała się i wyśmiewała, a także w sposób zastraszający i poniżający traktowała pokrzywdzoną. Nadużywając swoich pełnomocnictw dyrektor nieustannie próbowała zwolnić ją z pracy.

Litewski Rzecznik Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) przychylił się do argumentów EFHR, uznając zachowanie dyrektor przedszkola za dyskryminujące w stosunku do poszkodowanej. Fundacja cieszy się, że po raz kolejny udało się obronić prawa pracownika (http://www.efhr.eu/2014/01/29/efhr-wywalczyla-rekompensate-w-wysokosci-ponad-30-000lt/). Jest to kolejny dowód na to, że warto walczyć o swoje prawa.

Warto zaznaczyć, że Fundacja już od roku prowadzi kampanię przeciwko dyskryminującym ofertom pracy (http://www.efhr.eu/2013/10/03/oferta-pracy-czasem-kryje-cos-wiecej-niz-prosta-umowe-o-zatrudnieniu-sie-nie-daj-sie-zawiesc-na-haczyki-pracodawcy/). Oferty zawierają w sobie różnego rodzaju dyskryminacje ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, język, pochodzenie, status społeczny lub na przekonania. Już od początku tej działalności są widoczne rezultaty prowadzonej kampanii. Pracodawcy otrzymują od Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości ostrzeżenia.

Ponadto, EFHR sporządziła ulotkę informacyjną nt. praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w trzech etapach, a mianowicie: podczas zawarcia umowy, w trakcie pracy oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. Ulotka jest dostępna na stronie http://www.efhr.eu/ulotki-efhr/ oraz w biurze siedziby EFHR.

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą zawierać treści dyskryminacyjne, jak również o dyskryminacji w miejscu pracy. Szczególnie zachęcamy do pisania wniosków w sprawie dyskryminujących publikacji w prasie.

Dziękujemy wszystkim, którzy informują Fundację o tego typu ogłoszeniach i zachęcamy do współpracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

 

Komentarze

#1 Litewska polityka w sprawie

Litewska polityka w sprawie mniejszości i praw człowieka jest zakłamana.Mimo oficjalnych zaprzeczeń ,że wszystko jest w porządku zgodnie z prawem ,działają przepisy pozwalające na dyskryminację. KIERUNEK tej polityki to DROGA WĘŻA na szkle,który zwinnie omija przepisy UE.

#2 Dziwne to. Sytuacja jest

Dziwne to. Sytuacja jest paradoksalna – bo litewskie przepisy prawne są niezgodne z europejskimi standardami i muszą ulec zmianie bo Litwa podjęła w tej sprawie zobowiązania. Ponadto orzeczenie o karach za tabliczki jest wadliwe bo kara obejmuje tabliczki litewsko -polskie na terenie nieruchomości prywatnych tj działki i domy ,które nie są w gestii Daszkiewicza. Natomiast konsekwencje i karę powinni ponieść przecież ci którzy utrzymują litewskie przepisy prawne w sprzeczności do podjętych zobowiązań i braku ich dostosowania do norm UE.

#3 Ale takich przykladow

Ale takich przykladow dyskryminacji sa setki!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.