Kilkadziesiąt propozycji legislacyjnych AWPL: kontynuacja prac rozpoczętych, zapoczątkowanie nowych


Rita Tamašunienė, fot. wilnoteka.lt
Starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) w Sejmie Rita Tamašunienė do programu prac jesiennej sesji parlamentu zgłosiła 21 projekt zmian ustaw autorstwa posłów frakcji AWPL. Część projektów stanowi kontynuację prac już rozpoczętych przez partię, część zaś w swoim założeniu ma zapoczątkować nowe prace w interesie obywateli kraju.Podczas jesiennej sesji parlamentu posłowie z ramienia AWPL podejmą starania w celu zatwierdzenia inicjatyw ustawodawczych zapoczątkowanych wcześniej: m.in. będą zabiegali o przyjęcie Ustawy o ochronie życia w fazie prenatalnej i o zwiększenie dofinasowania dróg lokalnych. Przypominamy, że projekty te zostały przez Sejm przyjęte w pierwszym głosowaniu.
Propozycje dostosowania zaleceń OBWE do litewskiego prawa

Propozycje legislacyjne AWPL dotyczące ordynacji wyborczej, mi.in. propozycja zmniejszenia progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych i regionalnych do 3%, mają na celu dostosowanie litewskiego systemu wyborczego do zaleceń przedstawicieli OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), którzy niejednokrotnie podkreślali konieczność zmniejszenia progu.

Starania o treść kart do głosowania w językach mniejszości

OBWE w swoim najnowszym sprawozdaniu dotyczącym Litwy dodatkowo, oprócz zaleceń dotyczących progu wyborczego, podkreśliło, że mając na celu ułatwienie dostępu do informacji osobom nieznającym języka litewskiego konieczne jest zapewnienie tłumaczenia treści kart do głosowania na języki mniejszości narodowych w tych dzielnicach wyborczych, które zamieszkuje co najmniej 10% przedstawicieli mniejszości. Dążąc do szerszego stosowania języków mniejszości narodowych w kampaniach wyborczych odpowiednie poprawki AWPL proponuje poddać pod głosowanie podczas zbliżającej się sesji parlamentu.

Ukrócenie nagannej tradycji nagłych zmian wyborczych

Inicjatywy legislacyjne zgłoszone przez posłów AWPL przewidują również ukrócenie nagannego w państwie demokratycznym procederu, kiedy to zmiany w ordynacji wyborczej są wprowadzane na krótko przed wyborami. Zgodnie z dwoma międzynarodowymi dokumentami, tj. zaleceniami OBWE zawartymi w raporcie dotyczącym Litwy oraz wytycznymi Kodeksu Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych, przyjętego w 2002 r. przez Komisję Wenecką, posłowie Akcji proponują, by zmiany te były wprowadzane najpóźniej na rok przed wyborami.

Starania o zakończenie procesu zwrotu ziemi

Za sprawą AWPL podczas jesiennej sesji posłowie po raz kolejny pochylą się nad tematem zwrotu ziemi w miastach prawowitym właścicielom. Projekt ustawy jeszcze w 2007 roku opracował i zgłosił ówczesny poseł na Sejm RL Waldemar Tomaszewski. Niestety w 2008 r. Sejm odrzucił projekt. Teraz powtórnie złożyły ją starosta i wicestarosta frakcji AWPL Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok.

AWPL proponuje, by w miastach ziemia, która została wydzierżawiona firmom prywatnym i która zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie jest zwracana właścicielom, podlegała zwrotowi. Wówczas przedsiębiorstwo dzierżawiące ziemię będzie zmuszone do podpisania umowy dzierżawy nie z państwem, tylko z właścicielem bądź będzie ją musiała u niego wykupić. Podobne rozwiązania są już stosowane w miejscowościach wiejskich.

Z danych Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa na dzień 1 stycznia br. wynika, że 12,2 tys. właścicieli wciąż czeka na zwrot 8,1 tys. ha miejskiej ziemi, co oznacza, że w miastach jedynie 79% obywateli zwrócono ziemię – podczas gdy ten wskaźnik w miejscowościach wiejskich wynosi 99%. W Wilnie wskaźnik ten oscyluje jedynie w granicach 40%.

Jak widać, wachlarz inicjatyw ustawodawczych posłów AWPL jest obszerny i różnorodny. 

Komentarze

#1 "W Wilnie wskaźnik [zwrotu

"W Wilnie wskaźnik [zwrotu ziemi] oscyluje jedynie w granicach 40%. "
A jak wiadomo, ziemia w Wilnie i okolicach należała głównie do Polaków. To i widać wyraźnie litewskie machloje.
AWPL powracając do sprawy zwrotu ziemi pozostaje wierna swoim pryncypiom, występuje w imieniu Polaków poszkodowanych przez tzw. niepodległą Lietuvę, dopomina się o poszanowanie godności każdego obywatela - w tym należącego do rdzennej polskiej mniejszości narodowej.

#2 Pani Ryto! Serdeczne

Pani Ryto!
Serdeczne pozdrowienia dla Pani i Pani Mamy
Australia

#3 "wachlarz inicjatyw

"wachlarz inicjatyw ustawodawczych posłów AWPL jest obszerny i różnorodny" -
i bardzo dobrze, i tak trzymać, oby tak dalej.
Alleluja i do przodu!!!

#4 AWPL to jedyna na Litwie

AWPL to jedyna na Litwie partia, która rzeczywiście realizuje przedwyborcze obietnice nie zwracając uwagi na krytykanctwo nieprzychylnych mediów lub wysokość słupków sondażowych. To rzadkość w polityce. Dotrzymywanie słowa, pryncypialność poglądów, ochrona najsłabszych, walka o prawa obywatelskie, popieranie rozwoju rolnictwa, wierność etyce chrześcijańskiej - to są normy w działaniu AWPL.

#5 AWPL - zuchy! tak

AWPL - zuchy! tak trzymać!

zanim będziemy ich wspierali - będzie nam wszystkim perspektywa!

Cieszmy się, że są wśród nas tacy ludzie, którzy nie zważając na wszystkie negatywy ze strony litwinów, nie poddają się i bronią polskich racji.

Szacunek i respekt!

#6 AWPL jest szansą nie tylko

AWPL jest szansą nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich mieszkańców Litwy.
Widać, kto nie rzuca słów na wiatr i realizuje program i zapowiedzi przedwyborcze. W ten sposób AWPL zyskuje jeszcze szersze grono sympatyków i wyborców.

Kolejny raz okazuje się, że AWPL pracuje bardzo aktywnie w sejmie. Nie tylko dla środowiska polskiego, ale dla dobra wszystkich mieszkańców kraju.
Oczywiście media litewskie o tych faktach milczą, polskojęzyczne gadzinówki w rodzaju delfi też nie podają takich informacji.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.