Kolejna wizyta w Wilnie posłów Sejmu RP


Fort. wilnoteka.lt
W relacjach polsko-litewskich nastąpiły wyraźne zmiany - nie ma tygodnia, żeby na Litwie nie gościli przedstawiciele polskich władz. Przed tygodniem na zaproszenie przewodniczącego litewskiego parlamentu w Wilnie przebywał marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, natomiast od 4 do 6 października oczekiwana jest wizyta delegacji Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na czele z przewodniczącym - posłem Michałem Jachem (PiS).
Delegacja Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP przybędzie na Litwę na zaproszenie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu RL. W skład delegacji wchodzą: przewodniczący Komisji Michał Jach (PiS), zastępca przewodniczącego Czesław Mroczek (PO), posłowie Andrzej Smirnow (PiS) i Artur Soboń (PiS) oraz wicedyrektor Biura Komisji Michał Madaj.

W programie wizyty jest spotkanie w Sejmie RL z przewodniczącym oraz członkami Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony praz posłami z sejmowych Komitetów Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich. O sytuacji w zakresie bezpieczeństwa regionalnego posłowie będą rozmawiali z przedstawicielami II Departamentu Służb Operacyjnych przy Ministerstwie Ochrony Kraju RL.

Posłowie Sejmu RP planują również spotkania w siedzibie Jednostki Integracji Sił NATO (Force Integration Unit - NFIU) w Wilnie z dowództwem i personelem, wizytę w Ministerstwie Ochrony Kraju, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego oraz Centrum Kompetencyjnym Bezpieczeństwa Energetycznego NATO. Ponadto zwiedzą Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie. 

Na podstawie: lrs.lt, Ambasada RP w Wilnie

Komentarze

#1 Należy życzyć sukcesów

Należy życzyć sukcesów przedstawicielom polskich władz.Mówi się nawet o" resecie" Czy nie wykonywanie zobowiązań powinno podlegać rewizji ? No bo ustalenia nie były i nie są przestrzegane. Przypomnijmy co zostało ustalone i podpisane. Dnia 26 kwietnia 1994r podpisano „Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy” Polska – Litwa Art 3 poz 3 -Strony stwierdzają, że przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą indywidualnego wyboru dokonywaną przez osobę i nie mogą z tego wynikać dla niej żadne negatywne następstwa .Nikt nie może być zmuszany do udowadniania swojej narodowości ani jej wyrzeczenia się. Art 14- ..mają prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniejszości narodowej w życiu prywatnym i publicznie, – używania swoich imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej .Oprócz możliwości nauczania i informacji zapewnia się: Art 15 – Powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków mniejszości narodowej wbrew jej woli oraz [ ..] do działań które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe” W traktacie jest mowa także o pamiątkach historii i pomnikach kultury: Art 18 ust.1 Układające się Strony otoczą szczególną opieką znajdujące się na ich terytoriach miejsca i dobra kultury świadczące o wydarzeniach historycznych oraz kulturalnych oraz o osiągnięciach i tradycjach kulturalnych i naukowych drugiej strony, będą działać na rzecz ich obiegu kulturalnego oraz zapewnią należytą ochronę prawną, materialną i inną a także do nich swobodny i niekrępowany dostęp [..] Art 23 ust 1- Każda z układających się Stron zobowiązuje się do zachowania i objęcia ochroną oraz utrzymania zgodnego z prawem międzynarodowym i zwyczajami narodowy i religijnymi, wojskowych cmentarzy i cywilnych cmentarzy, grobów miejsc pochówków wraz z pomnikami oraz innych miejsc i obiektów pamięci, znajdujących się obecnie lub w przyszłości odkrytych na jej terytorium, stanowiących przedmiot czci i pamięci obywateli drugiej Strony”

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.