Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Jam jest dwór polski"


Fot. sionbartoszyce.pl
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Wilnie oraz Muzeum Władysława Syrokomli zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży "Jam jest dwór polski". Prace należy składać do 28 kwietnia 2017 r.


Dwór to nie tylko jeden z rodzajów domów mieszkalnych. To nie tylko architektura zakorzeniona w polskiej tradycji. To przede wszystkim zjawisko historyczne i kulturowe. To skarbnica wartości ziemiańskich, na których wychowywali się najwspanialsi Polacy. Dwór to twierdza patriotyzmu i wartości chrześcijańskich. Dwory to ostoja pozytywistycznej myśli i pracy organicznej, osnowa gospodarki polskiej przez wieki. To tradycje swoistego obyczaju życia rodzinnego i towarzyskiego.

Celem konkursu jest:
1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz przybliżenie tematyki dworów polskich jako zjawiska historycznego i kulturowego.
2. Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób.
3. Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.
4. Stworzenie wystawy najlepszych prac, która potrwa w Muzeum Władysława Syrokomli do 1 września 2017 roku.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: I) 7-12 lat II) 13-18 lat.
3. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
5. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika itp.
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3.
7. Prace mogą być wykonane na zajęciach w placówkach oświatowych, wychowawczych, a także indywidualnie.
8. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według wzoru: Imię, nazwisko, Data urodzenia, Adres, Telefon kontaktowy, adres mailowy, Imię, nazwisko opiekuna, *Nazwa placówki edukacyjnej. 
9. Prace mogą składać: rodzice uczniów, nauczyciele bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13. rok życia.
10. Tematyka prac powinna być związana z dworem polskim (więcej informacji na stronie).
11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
12. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

Regulamin konkursu.  


Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Jam jest dwór polski"
Muzeum Władysława Syrokomli
Prace należy składać do 28 kwietnia 2017 r.
Wernisaż prac z rozdaniem nagród - 6 maja 2017 r.
Wystawa prac potrwa do 1 września 2017 r.
Data: 
28.04.2017 (Impreza całodniowa)