Konkurs plastyczny "Święty Jan Paweł II w oczach dziecka"


Mat. prom. organizatorów
Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają do udziału w Międzynarodowym konkursie plastycznym 2017 - edycja XII.
Cele Konkursu:
- Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
- Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
- Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
- Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady Konkursu:

- Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
- Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

  • kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat;
  • kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat;
  • kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat;
  • kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19;
  • kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych.
- Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego "Idźmy naprzód z nadzieją".
- Format pracy: A-2, A-3.
- Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
- Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.
- Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 
25 IX 2017 r. osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum w Bielsku Podlaskim ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
- Prace oceni jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.
- Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
- O wynikach konkursu organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
- Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2017 r. o godz. 10.00.

Uwagi organizatorów:
- Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
- Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła - dowolną liczbę prac.
- Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
- Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
-
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
- Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:   
  • przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych,
  • prezentację pracy w folderze i materiałach reklamowych (papierowych i elektronicznych).
- Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym. 

Więcej informacji na stronie internetowej.Konkursu plastyczny  "Święty Jan Paweł II  w oczach dziecka"
Bielsk Podlaski
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 25 września 2017 r.
Data: 
25.09.2017 (Impreza całodniowa)