Konkurs „Polska moimi oczami”


Fot. polonia.edu.pl
„Polska moimi oczami” to konkurs ogłoszony przez Fundację Edukacji Polonijnej, która rozpowszechnia polską edukację wśród Polaków na całym świecie. Organizatorzy chcą dowiedzieć się, jak mali Polacy na całym świecie postrzegają swój kraj ojczysty.


Zasady konkursu:
Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestników prac, ukazujących Polskę z ich perspektywy, widzianą oczami dzieci przygotowujących konkursowe prace. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat, podzielony na dwie kategorie wiekowe:
– 1 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 5–9 lat,
– 2 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 10–15 lat.

Zadanie konkursowe podzielone jest ze względu na daną kategorie wiekową:
1) dla 1 kategorii wiekowej zadanie polega na przygotowaniu plakatu prezentującego to, z czym Uczestnikowi konkursu kojarzy się Polska. Technika wykonanie pracy jest dowolna.
2) dla 2 kategorii wiekowej zadanie polega na wcieleniu się w rolę pracownika biura podróży i stworzeniu własnej oferty reklamującej Polskę. Przygotowana może być ona w sposób wybrany przez Uczestnika konkursu – poważny, wesoły, jak też z zastosowaniem dodatkowych atrakcji (jak np. lot na Smoku Wawelskim, nauka gry hejnału na trąbce). Technika oraz forma wykonania pracy jest dowolna (np. prezentacja multimedialna, plakat z grafikami i opisem, kolaż, nagranie wideo).

Prace konkursowe należy przesłać na adres sekretariat@polonia.edu.pl w terminie do 2 lipca 2018 roku. W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu („Polska moimi oczami”), treść wiadomości powinna zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) wiek
3) kraj zamieszkania Uczestnika
4) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika (o poniższej treści):

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………………. (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Polska moimi oczami” (dalej jako „Konkurs”), w tym na publikację wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na facebookowym koncie organizatora. Zgoda ma charakter nieodpłatny i dotyczy rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych, utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o Konkursie.

Nagroda główna:
Nagrodą główną w konkursie jest roczny, darmowy dostęp do nauki w projekcie edukacyjnym Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa, na rok szkolny 2018/2019.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 lipca 2018 roku.

Regulamin konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Inf. na podstawie polonia.edu.pl

Data: 
19.06.2018 - 08:00 - 05.07.2018 - 08:00