Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro"


Fot. wilnoteka.lt
6-8 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja pt.: "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro" (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne).
W 2017 roku przypada 110. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, do którego szczytnych celów nawiązuje Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Realizując swoje cele statutowe, organizatorzy dążą do eksponowania wartości, które przyświecały naukowcom z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie oraz starają się utrzymać więź pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. W ramach litewskiego demokratycznego państwa prawa dbają o europejskie wartości, takie jak nauka i oświata w języku ojczystym, które są fundamentem istnienia każdej mniejszości narodowej. 

Obecna konferencja ma za zadanie skoncentrowanie uwagi na dobrych praktykach, problemach i zagrożeniach, z którymi stykają się mniejszości narodowe w krajach europejskich w dziedzinie oświaty i nauki. Na te sprawy organizatorzy pragną spojrzeć przez pryzmat różnych dyscyplin naukowych, takich jak pedagogika i historia, socjologia i politologia, filozofia i prawo, a także inne nauki społeczne.

Celem konferencji jest ocena istniejących problemów i zagrożeń oraz prezentacja dobrych praktyk europejskich. Organizatorzy zakładają debaty nad takimi zagadnieniami, jak:
- współczesne tendencje polityki edukacyjnej w europejskich demokracjach,
- prawne rozwiązania w dziedzinie organizacji oświaty mniejszości narodowych,
- współczesna myśl pedagogiczna w dziedzinie edukacji mniejszości narodowych,
- modele oświaty mniejszości narodowych w kontekście historycznym,
- wymiar społeczno-ekonomiczny edukacji mniejszości narodowych,
- działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji mniejszości narodowych,
- wpływ i powiązania systemu edukacji mniejszości narodowych z systemami edukacji Macierzy.

Zaproszenie 

Program

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro"
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
6-8 kwietnia 2017 r.
Data: 
06.04.2017 (Impreza całodniowa) - 08.04.2017 (Impreza całodniowa)