Migranci omijają Litwę


Fot. ec.europa.eu
Litwa cieszy się najmniejszym zainteresowaniem wśród migrantów w porównaniu z innymi państwami UE. Według podanych przez Eurostat informacji, na 1 mln mieszkańców Litwy przypadają 142 złożone przez cudzoziemców wnioski o pobyt, podczas gdy średnia unijna wynosi 2 360. O pobyt na Litwie ubiegają się głównie Syryjczycy, Rosjanie i Irakijczycy.


1 stycznia 2015 r. w państwach członkowskich UE mieszkało 34,3 mln osób urodzonych poza UE oraz 18,5 mln osób, które urodziły się w innym państwie członkowskim UE niż ich aktualne państwo zamieszkania. Tylko na Węgrzech, w Irlandii, Luksemburgu, na Słowacji i Cyprze liczba osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE była wyższa od liczby osób urodzonych poza UE.

Największa liczba cudzoziemców zamieszkałych w państwach członkowskich UE w dniu 1 stycznia 2015 r. mieszkała w Niemczech (7,5 mln osób), Wielkiej Brytanii (5,4 mln), Włoszech (5,0 mln), Hiszpanii (4,5 mln) i Francji (4,4 mln). Cudzoziemcy mieszkający w tych pięciu państwach członkowskich stanowili w sumie 76 proc. łącznej liczby cudzoziemców zamieszkałych we wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym ludność tych samych pięciu państw członkowskich to 63 proc. ogółu ludności UE.

Państwem członkowskim UE o najwyższym odsetku cudzoziemców był Luksemburg, gdzie stanowili oni 46 proc. ogółu ludności. Wysoki odsetek cudzoziemców (co najmniej 10 proc. populacji rezydentów) odnotowano również na Cyprze, Łotwie, w Estonii, Austrii, Irlandii i Belgii.

W przeważającej części państw członkowskich UE większość cudzoziemców stanowili obywatele państw nieczłonkowskich. W przypadku Łotwy i Estonii odsetek mieszkańców pochodzących z państw nieczłonkowskich jest szczególnie wysoki ze względu na dużą liczbę uznanych nieobywateli (głównie obywateli byłego Związku Radzieckiego, którzy na stałe mieszkają w tych państwach, lecz nie nabyli żadnego innego obywatelstwa).

We wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Estonii, Republiki Czeskiej i Łotwy, liczba osób urodzonych w państwie nieczłonkowskim przewyższała liczbę osób posiadających obywatelstwo państwa nieczłonkowskiego.

Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że w całej UE populacja cudzoziemców jest młodsza niż populacja obywateli. Podział cudzoziemców według grup wiekowych wskazuje, że w porównaniu z obywatelami większy odsetek stanowią stosunkowo młode osoby dorosłe w wieku produkcyjnym. W dniu 1 stycznia 2015 r. mediana wieku dla krajowej ludności UE wynosiła 43 lata, natomiast mediana wieku cudzoziemców mieszkających w UE to 35 lat.

Litwa nie jest krajem chętnie wybieranym przez migrantów. Co prawda w 2016 r. po raz pierwszy liczba ubiegających się o pobyt zwiększyła się o 51 proc. (z 275 do 410), jest to jednak nadal jeden z najniższych wskaźników w UE. Za Litwą są już tylko Słowacja, Portugalia, Rumunia i Czechy.

Na podstawie: BNS, ec.europa.eu