Nabór do programu MKiDN „Ochrona Zabytków”


Fot. Danuta Matloch
Rozpoczął się nabór do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a także zwrócenie uwagi na obiekty mające szczególne znaczenie dla historii i tradycji – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak i lokalnym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. Nabór wniosków kończy się z dniem 31 października.Priorytetem będzie dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych, zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, miejscach uznanych za Pomniki Historii, a także posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu jest stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych podlegających dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczenia. Dzięki realizacji zadań programu obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
  • dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik, planowanych do  przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków),
  • przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego   konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za  Pomnik Historii.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. 

Szczegółowe informacje pomocne w składaniu wniosków: (m.in. wykaz kosztów kwalifikowanych kryteria oceny wniosków, wykaz załączników składanych przez beneficjenta)

  1. Regulamin
  2. Wytyczne

Dla  prawidłowego  złożenia  wniosku  obowiązkowe  jest posiadanie  konta  w  Elektronicznym Biurze  Obsługi  Interesanta  (EBOI). Szczegółowe wskazówki  na  temat  założenia  konta  oraz  zasad  korzystania  z  systemu  EBOI  zawarte  są  w  osobnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa, zwanej dalej instrukcją „Krok po kroku”.

  1. Instrukcja „krok po kroku” od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

Adres portalu EBOI.

Adres korespondencyjny:
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Na podstawie mkidn.gov.pl