Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na rok 2014


Fot. msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej udostępniło do publicznej wiadomości Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na rok 2014. Wytyczne są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez polskie MSZ w październiku br. z organizacjami polonijnymi, administracją publiczną, placówkami zagranicznymi MSZ oraz osobami indywidualnymi. Plan opiera się na trzech głównych obszarach współpracy: nauczaniu języka polskiego i w języku polskim, wzmacnianiu i aktywizacji środowisk polonijnych oraz wzmacnianiu ich więzi i kontaktów z Polską.
 „Rzeczpospolita Polska ma szóstą co do wielkości - proporcjonalnie do liczby ludności w kraju diasporę w świecie. Wedle różnych źródeł, poza jej terytorium mieszka ok. 18 - 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. Nadto od niewielu lat bardzo dynamicznym zmianom geograficznym i pokoleniowym ulega mapa Polonii świata. Ponad 2-milionowa rzesza migrantów zarobkowych w bogatszych państwach Unii Europejskiej tworzy nową społeczność w polskim wychodźstwie. Ze względu na status i procesy zachodzące w tej społeczności raczej nie można jej jeszcze zaliczyć w poczet Polonii osiadłej za granicą” - informuje wstęp dokumentu.

Priorytetowymi celami planu oraz obszarami współpracy z Polonią i Polakami za granicą są:

Edukacja ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka polskiego
: „Podtrzymywanie języka wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia poza krajem to jeden z najbardziej oczywistych i nieustannych priorytetów współpracy z diasporą. Zapewnienie możliwości nauki języka i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce stanowi podstawę utrwalania tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego. Język jest nie tylko nośnikiem tradycji i kultury, ale i narzędziem dostępu do zasobów intelektualnych polskiego dziedzictwa. Dlatego stałym dążeniem tzw. polityki polonijnej państwa jest objęcie regularnym nauczaniem języka polskiego jak największej liczby dzieci polskich i polskiego pochodzenia za granicą. Kluczowe jest przekonanie rodziców do korzyści wynikających z zachowania języka polskiego oraz promocja zalet dwujęzyczności. Warto podkreślić, że konsultacje społeczne dotyczące tego planu, przeprowadzone m.in. w wielu środowiskach na świecie, potwierdziły, że Polonia w pełni podziela wagę tego priorytetu polityki polonijnej”.

Wzmacnianie i konsolidacja środowisk polskich poza granicami RP
: „Celem działań na tym priorytetowym obszarze jest wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą. W zależności od warunków lokalnych, będą to różnorodne działania wspierające -od ochrony praw mniejszości polskich, do wspierania aktywności tradycyjnych i wciąż powstających nowych organizacji polonijnych. Obejmie to również współpracę z organizacjami ogólnokrajowymi, ponadregionalnymi i kontynentalnymi. W 2014 r., i późniejszych latach, dużo większą rolę we współpracy z Polonią, zwłaszcza jej młodym pokoleniem, będą odgrywać elementy wspierania demokracji, a przede wszystkim aktywności obywatelskiej osób polskiego pochodzenia. Prawo do współdecydowania o własnym losie, czy to w społecznościach lokalnych, czy na szczeblu prowincji czy państwa, jest niezbędnym warunkiem swobodnego kultywowania etniczności i wzrostu wpływów własnej grupy etnicznej. Istotne zatem będzie wspieranie idei i procesów służących mobilizacji rodaków za granicą do aktywnego włączania się w życie społeczne, kulturalne, ekonomiczne i polityczne państw zamieszkania. Polonia i Polacy za granicą, jako silny i wiarygodny partner dla państw swego zamieszkania, stają się sojusznikiem we wspieraniu interesów Polski”.

Wzmacnianie więzi z Polską: „Więź diaspory z krajem pochodzenia ma ogromne znaczenie dla jej tożsamości i zbiorowej siły w państwach osiedlenia. Inaczej wygląda to w państwach demokratycznych, gdzie procesy społeczne kształtują się poprzez nieskrępowaną wolę obywateli , a inaczej w krajach autorytarnych, gdzie mniejszości narodowe muszą walczyć o swoje prawa i należne im miejsce we wspólnocie całego kraju. Polonia i Polacy żyjący za granicą doświadczają jednego i drugiego, w zależności od miejsca zamieszkania”.

Plan współpracy w formacie pdf można pobrać ze strony internetowej: msz.gov.pl

Na podstawie: msz.gov.pl