Pomoc w ramach „Misji medycznej” trafi do Polaków na Litwie


Konferencja prasowa poświęcona „Misji medycznej” Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, fot. wspolnotapolska.org.pl
Pomoc osobom polskiego pochodzenia mieszkającym poza granicami Polski w refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz części kosztów leczenia i rehabilitacji – to główny cel projektu „Misja medyczna” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W poniedziałek, 9 lipca, w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenia zaprezentowali szczegóły projektu.
Program „Misja medyczna” skierowany jest do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie medycznych staży zawodowych również dla Polonii i Polaków mieszkających w Gruzji i Rosji. Nierzadko osoby potrzebujące są zasłużonymi działaczami polonijnymi lub kombatantami Wojska Polskiego.

Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek podkreślił, że program „nie jest po to, żeby zastąpić jakąkolwiek służbę zdrowia czy ochronę zdrowia w poszczególnych krajach”. Poinformował, że wnioski o pomoc są weryfikowane przez Radę Programową, która ocenia m.in. czy możliwe jest udzielenie wsparcia choremu w ramach programu.

Pomoc jest udzielana poprzez dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz konsultacje wysokiej klasy specjalistów w szczególnie ciężkich przypadkach.

„Zapewnienie Polakom i Polonii opieki w tym zakresie przekłada się niewątpliwie na wzmocnienie więzi z krajem ojczystym, wzrost identyfikacji z Polską, zachowanie polskiej tożsamości, a także wzmocnienie ich pozycji w kraju zamieszkania” – poinformowali przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ponadto Stowarzyszenie wspiera finansowo Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Na pomoc medyczną Senat RP przeznaczył pół miliona złotych. O wsparcie projektu „Wspólnota Polska” apeluje do wszystkich, którzy mogliby złożyć datki finansowe. Numer konta jest na stronie Stowarzyszenia. 

O pomoc medyczną mogą ubiegać się osoby, które posiadają Kartę Polaka lub są w stanie udokumentować polskie korzenie. Osoby potrzebujące pomocy mogą pobrać wniosek ze strony projektu wspolnotapolska.org.pl/misjamedyczna

Projekt jest skierowany jest nie tyko do chorych, ale także do lekarzy polskiego pochodzenia. W pierwszym etapie szkoleni będą diagności, specjalizujący się w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym czy w ultrasonografii. Właściwe rozpoznanie może być kluczowe dla wyleczenia. Lekarze polskiego pochodzenia w drugim etapie przejdą też szkolenia kliniczne.

Na podstawie: wspolnotapolska.org, PAP, IAR