Portal LRT.lt przekręca słowa przedstawicielki Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce


Irena Gasperavičiūtė, fot. wilnoteka.lt
W dniu 29 czerwca 2015 roku na portalu LRT.lt pojawił się artykuł, w którym członkini Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce Irena Gasperavičiūtė, przedstawiona przez dziennikarkę B. V. za przewodniczącą Wspólnoty Litwinów w Sejnach, która w rzeczywistości nie istnieje, twierdzi, że od 2005 roku Litwini zamieszkujący na terenie Polski mają tylko teoretyczne prawo do pisowni swoich imion i nazwisk w języku ojczystym. W artykule czytamy również, że zdaniem przedstawicielki nie istnieją techniczne możliwości zapisu imion i nazwisk w języku litewskim.
Link do artykułu można znaleźć tutaj.

Pani Gasperavičiūtė w reakcji na zniekształcenie słów i nieprawdziwe informacje przedstawione przez dziennikarkę w artykule wystosowała do LRT.lt oraz wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji pismo ze sprostowaniem. W piśmie stwierdza, że podane przez nią informacje, a nawet samo jej nazwisko, zostały przez autorkę artykułu przeinaczone. Ponadto, członkini zarządu wyraziła swoje oburzenie w związku z zachowaniem dziennikarki portalu LRT.lt i podkreśliła jak istotne znaczenie ma dla niej wizerunek państwa polskiego, którego jest obywatelką. Natomiast do redakcji LRT.lt wystosowała prośbę o poprawienie wspomnianych błędów i ogłoszenie poprawki w widocznym miejscu na portalu oraz o poinformowanie o rozpowszechnieniu błędnej informacji inne środki massmediów oraz instytucje, które niepoprawnie cytowały albo interpretowały wypowiedzi, wykorzystując wspomniany artykuł. Jak dotąd LRT.LT nie opublikowała sprostowania.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w celu dodatkowej weryfikacji informacji zawartych w artykule zwróciła się do Urzędów Stanu Cywilnego w Sejnach i Puńsku z prośbą o wyjaśnienie oraz przedstawienie faktycznego stanu praw mniejszości polskiej do oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Z przekazanej informacji wynika jednoznacznie, że nie istnieją obecnie żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby członkom mniejszości narodowych zapis ich imion i nazwisk z użyciem znaków spoza polskiego alfabetu. Programy wykorzystywane przez pracowników wspomnianych urzędów są technicznie przystosowane do wpisania każdej litery i każdego znaku. Dodatkowa informacja na temat prawa do otrzymania wpisu imiona i nazwiska w oryginale można naleźć na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (link).

Warto również zauważyć, że Polska w porównaniu do Litwy wywiązała się z obowiązków wynikających z przyjęcia Konwencji ramowej o ochronie praw mniejszości (Konwencja ramowa) uchwalając w styczniu 2005 r. Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych. Zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy „osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości”.

EFHR również wzywa redakcję portalu LRT.lt do oficjalnego sprostowania fałszywych informacji oraz zaprzestania wprowadzenia w błąd litewskiej opinii publicznej co do praw mniejszości zamieszkujących Polskę do oryginalnego zapisu imion i nazwisk. Tego typu wypowiedzi, prezentowane przez tak znaną platformę informacyjną jaką jest LRT.lt powodują niepotrzebne napięcia pomiędzy polskim i litewskim narodem oraz świadczą o niekompetencji pracowników portalu. 

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji