Powstaje Szlak Pielgrzymi Jana Pawła II


Tablica pamiątkowa na Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Rząd Litwy planuje wznowić prace nad tworzeniem Szlaku Pielgrzymiego Jana Pawła II po Litwie. W zatwierdzonym podczas posiedzenia rządu programie na lata 2014-2022 przewidziana została renowacja zabytków sakralnych i obiektów publicznych, w których przebywał Jan Paweł II podczas pielgrzymki duszpasterskiej we wrześniu 1997 r.
Projekt powstania Szlaku Pielgrzymiego Jana Pawła II został opracowany i zatwierdzony przez rząd w 2007 r., w 10 rocznicę pielgrzymki papieża na Litwę. Z braku środków finansowych realizację programu wstrzymano. Teraz rząd powrócił do planów upamiętnienia pobytu papieża Jana Pawła II na Litwie.

W programie na lata 2014-2022 przewidziano prace renowacyjne w kościołach, kaplicach i klasztorach, między innymi w Kaplicy Ostrobramskiej i kościele pw. św. Teresy w Wilnie. W Kalwarii Wileńskiej odnowione zostaną stacje Drogi Krzyżowej. W katedrze Wileńskiej - kaplice Wołowiczów i św. Władysława. W planie jest też rewitalizacja skweru Bazylianów obok Ostrej Bramy.

Szlak Pielgrzymi Jana Pawła II obejmuje również klasztor oo. Kamedułów w Pożajściu (Pažaisliai), bazylikę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie (Šiluva), katedrę w Kownie. W pobliżu Szawli (Šiauliai), koło Góry Krzyży, mają powstać stacje drogi krzyżowej, zostanie zbudowany kościół.

Papież Jan Paweł II podczas wizyty duszpasterskiej na Litwie w dniach 4-8 września 1993 r. spotkał się z rodakami w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie. Początkowo świątynia - w której nabożeństwa odbywają się wyłącznie po polsku - nie widniała na liście obiektów Szlaku Pielgrzymiego Jana Pawła II. Dopiero na ostatnim posiedzeniu rządu, na wniosek ministra energetyki Jarosława Niewierowicza, kościół pw. Świętego Ducha włączono na listę. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma jednak podjąć Konferencja Episkopatu Litwy.

Na podstawie: BNS, lrv.lt