W Wilnie we wrześniu o szkolnictwie wyższym


Fot. wilnoteka.lt
Na Litwie odbędzie się największa w czasie litewskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej konferencja dotycząca szkolnictwa wyższego. W dniach 5-6 września do Wilna na konferencję "Europejskie Szkolnictwo Wyższe na Świecie" zawitają goście z całej Europy i państw pozaeuropejskich.
Głównym tematem konferencji będzie internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Procesy globalizacji i zmiany technologiczne zachodzące w gospodarkach światowych sprawiają, że zmienia się podejście i wymagania wobec szkolnictwa wyższego. Dialog zainteresowanych stron dotyczyć będzie także instrumentów pomocnych w procesach umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego, a także miejsca Europy w dziedzinie szkolnictwa wyższego na świecie.

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed szkolnictwem wyższym na świecie jest mobilność studentów. Wiąże się to z wymianą międzykulturową, wzajemnym przenikaniem się różnych narodów i kultur, i wyzwaniami, które te procesy stwarzają. Do roku 2020 międzynarodowa wymiana studentów, czyli wyjazdy na studia wyższe do krajów obcych, wzrośnie do około 7 milionów osób. Jedną z przyczyn wzrostu migracji studentów jest dostępność studiów, zwłaszcza dla zwiększającej się klasy średniej na tzw. rynkach wschodzących. Przekłada się to na rosnącą liczbę osób uczęszczających na studia wyższe na świecie. Szacuje się, że obecnie na studia uczęszcza około 99 milionów osób, ale w ciągu 20 lat liczba ta powinna wzrosnąć do 414 milionów.

Na konferencję do Wilna przybędą liczni przedstawiciele ponad 150 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata.

Na podstawie: eu2013.lt