Władimir Putin zaproponował zmiany w konstytucji


Władimir Putin, fot. AFP-ELTA
Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował poprawki do konstytucji kraju, m.in. zwiększające pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu i wzmacniające rolę organu doradczego – Rady Państwowej. W poniedziałek, 20 stycznia, skierował pakiet projektów poprawek do parlamentu. W sprawie zmian ma odbyć się w Rosji referendum.Propozycję poprawek w konstytucji Władimir Putin ogłosił w dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego (obu izb parlamentu: niższej – Dumy Państwowej i wyższej – Rady Federacji). Poprawki dotyczą systemu władzy państwowej i oznaczają zmniejszenie pełnomocnictw prezydenta i zwiększenie kompetencji Zgromadzenia Federalnego. Przy czym, Putin zastrzegł, że Rosja powinna być nadal silną republiką prezydencką.

Zgodnie z tymi propozycjami, zmienić się ma procedura powoływania rządu Rosji. Parlament ma wyłaniać kandydaturę premiera oraz kandydatury wszystkich wicepremierów i ministrów. Prezydent nie będzie miał prawa odrzucić kandydatur, na które zgodził się parlament. Natomiast będzie nadal miał prawo do odwołania premiera, jego zastępców i ministrów w przypadku utraty do nich zaufania lub gdy nie będą wykonywać należycie swych obowiązków.

Jednocześnie szef państwa nadal powinien zachować prawo kierowania resortami siłowymi i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Prezydent ma mianować szefów resortów siłowych po konsultacjach z Radą Federacji.

Obecnie Duma Państwowa nie ma wpływu na wyznaczanie ministrów. Powoływanie i odwoływanie członków rządu należy do kompetencji prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera za zgodą Dumy Państwowej. Z kolei, gdy premier zaproponuje kandydatów na wicepremierów i ministrów, prezydent dokonuje nominacji na stanowiska w formie dekretu.

Ponadto Putin zaproponował zapisanie w konstytucji prymatu ustawy zasadniczej nad ustawodawstwem międzynarodowym w rosyjskiej przestrzeni prawnej. „Wymogi ustawodawstwa międzynarodowego i umów, a także decyzje organów międzynarodowych mogą obowiązywać na terytorium Rosji tylko w tej części, w której nie pociągają za sobą ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, nie są sprzeczne z naszą konstytucją” – powiedział rosyjski prezydent.

Zdaniem niezależnych ekspertów w ten sposób W. Putin chce utrzymać władzę po wygaśnięciu obecnej kadencji prezydenckiej. Obserwatorzy od dłuższego czasu przychylają się do opinii, że po 2024 roku, czyli po zakończeniu drugiej i ostatniej dozwolonej przez konstytucję kadencji utrzyma on realną władzę, jednak na innym stanowisku, być może będzie kierował Radą Państwową, parlamentem lub rządem.

Według byłego doradcy Kremla Andrieja Iłłarionowa przyjęcie poprawek może oznaczać nie tylko zmianę systemu władzy w Rosji, lecz także to, że kraj ten nie będzie wypełniać orzeczeń międzynarodowych trybunałów. W jego opinii Władimir Putin śpieszy się, ponieważ chce zdążyć przed wydaniem międzynarodowego wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu pasażerskiego nad Donbasem. Międzynarodowy zespół śledczy obarcza Rosję winą za tragedię, w której zginęło 298 osób. Rosja odrzuca oskarżenia. Proces w tej sprawie ma rozpocząć się 9 marca.

Na podstawie: PAP, IAR