Wnioski o wsparcie dla uczniów


Wydział Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje mieszkańców rejonu o możliwości uzyskania wsparcia dla uczniów.
Wsparcie socjalne jest udzielane uczniom, którzy uczą się na podstawie programów ogólnokształcących (kształcenia początkowego, podstawowego, średniego lub zawodowego) i programów kształcenia przedszkolnego we wszystkich typach szkół.

Uczniowie mają prawo do:

- nieodpłatnych obiadów (oraz nieodpłatnego wyżywienia podczas organizowanych w szkołach letnich dziennych obozów wypoczynkowych), jeśli dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 525 litów;

- wsparcia w celu zakupu artykułów szkolnych, jeśli dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 525 litów.

W sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów wnioskodawca powinien zwracać się do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania, jeśli natomiast miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane - do starostwa gminy, w której faktycznie zamieszkuje. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek SP-11 w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów (obowiązkowo należy wskazać, do której klasy uczęszcza dziecko) oraz załączyć zaświadczenia oraz inne niezbędne dokumenty wskazane we wniosku, z wyjątkiem danych o posiadanym przez rodzinę mieniu.

Miesięczne dochody rodziny są obliczane na podstawie 3 miesięcy kalendarzowych do dnia złożenia wniosku w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów (np. jeśli rodzina zwraca się o wsparcie w lipcu, dochody należy przedstawić za kwiecień, maj, czerwiec; jeśli w sierpniu - za maj, czerwiec, lipiec). Jeśli w czasie złożenia wniosku rodzina już otrzymuje pomoc socjalną, wówczas wnioskodawca składa wniosek w dowolnej formie.

Bezpłatne wyżywienie dla uczniów przydzielane jest od początku do końca roku szkolnego. Jeśli wniosek został złożony w ciągu roku szkolnego, to przysługuje ono od dnia wejścia w życie decyzji w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów do końca roku szkolnego. Wsparcie w celu nabycia artykułów szkolnych przyznawane jest do początku roku szkolnego lub na początku roku szkolnego, lecz nie później niż do 20 października. Świadczone jest według zadeklarowanego lub faktycznego miejsca zamieszkania ucznia.

Na zakup artykułów szkolnych przeznacza się kwotę w wysokości 120% podstawowej wypłaty socjalnej (obecnie 156 litów) dla jednego ucznia w ciągu roku kalendarzowego. Wsparcie w celu nabycia artykułów szkolnych świadczone jest w formie pieniężnej oraz niepieniężnej (jeśli uczeń wychowuje się w rodzinie ryzyka socjalnego).

W celu zapewnienia nieodpłatnego wyżywienia dla uczniów po ich powrocie do szkoły po wakacjach letnich i zaopatrzenia ich w artykuły szkolne od początku roku szkolnego Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza rodziców do zwracania się w sprawie wsparcia dla uczniów już od lipca br. i prosi, aby nie czekać z podjęciem takiej decyzji do ostatniej chwili.

Szczegółową informację o wsparciu dla uczniów można uzyskać w starostwach według miejsca zamieszkania lub w Wydziale Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 0557, 275 003620, 263 6001).

Niezbędne dokumenty, które należy załączyć do wniosku w sprawie uzyskania wsparcia socjalnego dla uczniów:
1) odpis świadectwa urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie o dochodach (dochody wszystkich członków rodziny za ostatnie
3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku lub w miesiącu, w którym taki wniosek został złożony);
3) dokumenty potwierdzające prawo własności do ziemi lub odpisy zaświadczeń o dzierżawionej ziemi;
4) zaświadczenie z terytorialnej giełdy pracy;
5) akt zawarcia małżeństwa;
6) akt zgonu;
7) orzeczenie o rozwodzie;
8) inne (w razie potrzeby).

Na podstawie: Informacja Samorządu Rejonu Wileńskiego