Zgłoszenia na Festiwal im. Krzysztofa Klenczona w Pułtusku


Fot. organizatorów
W ramach piątej edycji Festiwalu im. Krzysztofa Klenczona organizowanego w Pułtusku w dniach 30.06-01.07.2017 roku przeprowadzony zostanie międzynarodowy konkurs wokalno-muzyczny. Zgłoszenia można przesyłać do 31.05.2017 r.


Cele konkursu:

1. Budowanie tożsamości narodowej współczesnego młodego obywatela poprzez odwołanie się do wzorców reprezentowanych przez "muzycznych bohaterów".
2. Edukacja kulturalna młodzieży.
3. Popularyzacja postaci i twórczości Krzysztofa Klenczona w kraju i wśród Polonii za granicą.
4. Pomoc artystom zainspirowanym twórczością Krzysztofa Klenczona w rozwijaniu kariery muzycznej.
5. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
6. Integracja społeczności w wymiarze lokalnym.

Uczestnicy konkursu:
1) mogą to być osoby, które ukończyły 18 lat, soliści lub zespoły muzyczne z kraju i z zagranicy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie;
2) uczestnicy związani kontraktem managerskim lub innym zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody strony, z którą podpisali umowę.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami o prawach autorskich i pokrewnych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu; dostarczenie nagrań w formie plików muzycznych na płycie CD lub w formacie mp3 zawierających dwa utwory, w tym jeden utwór, którego kompozytorem jest Krzysztof Klenczon; wszystkie utwory mogą mieć własną aranżację.
2. Podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz dwa utwory muzyczne powinny zostać dostarczone w terminie do 31.05.2017 r. na adres: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk.
3. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną (do dnia 31.05.2017 r.) przesyłając Formularz zgłoszeniowy zeskanowany w pliku "pdf" lub "jpg" oraz utwory muzyczne w formacie mp3 na adres: biuro@pultuskfestiwal.pl. W przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną należy dodatkowo przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku oryginał podpisanego Formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2017 r. Niedostarczenie w określonym terminie oryginału Formularza zgłoszeniowego skutkuje wykreśleniem zgłoszenia elektronicznego z listy uczestników eliminacji.
4. Płyta CD oraz pliki mp3 muszą być opisane nazwą uczestnika konkursu i tytułami utworów.
5. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający, materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

Nagrody:
1. Nagrody pieniężne Burmistrza Miasta Pułtusk dla Laureatów Konkursu: I nagroda - 8 000 zł (brutto) oraz zaproszenie do udziału w Koncercie Laureatów kolejnej edycji (w 2018 roku) Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona w charakterze gwiazdy Festiwalu, II nagroda - 5 000 zł (brutto), III nagroda - 4 000 zł (brutto), Nagroda internautów - 1 111 zł (po potrąceniu zryczałtowanego podatku - 1 000 zł).
2. Nagroda specjalna dla polonijnego uczestnika konkursu - 3 000 zł (brutto)
3. Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Pułtusk - 4 000 zł (brutto)
4. Nagrody pieniężne Alicji Klenczon - Patrona Honorowego Festiwalu.
5. Dodatkowe nagrody specjalne i wyróżnienia przyznane przez Partnerów Festiwalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej festiwalu.


 
Zgłoszenia na Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona
Pułtusk
Od 30 czerwca do 1 lipca 2017 r.