Zielone światło dla kolejnego odcinka gazociągu Polska – Litwa


Fot. wilnoteka.lt
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w czwartek, 5 września pierwsze pozwolenie na budowę tzw. południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa. Do końca roku 2019 r. mają być wydane trzy ostatnie, brakujące decyzje. Łączna długość gazociągu ma wynosić ok. 515 km. Po stronie polskiej jest to około 338 km, po stronie litewskiej – około 177 km. Szacowany koszt projektu wynosi 558 mln euro. GIPL ma być uruchomiony jesienią 2021 r.

Planowany międzysystemowy gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie Polski będzie biegł przez województwa mazowieckie, fragment warmińsko-mazurskiego i podlaskie.

W Podlaskiem gazociąg Polska-Litwa to odcinek ok. 280 km w dwóch fragmentach: północnym i południowym. Północny zaczyna się w rejonie Kolna i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa do granicy z Litwą (ok. 150 km). Gazociąg będzie też biegł przez fragment województwa warmińsko-mazurskiego. Cały odcinek południowy to 158 km do tłoczni Hołowczyce.

Wojewoda Bohdan Paszkowski poinformował, że na cały północy odcinek gazociągu w Podlaskiem są już wydane zarówno decyzje lokalizacyjne jak i pozwolenia na budowę. Wydane w czwartek zezwolenie dotyczy budowy ok. 32 km gazociągu na terenie gmin: Śniadowo, Łomża i Nowogród w powiecie łomżyńskim i gminy Mały Płock w powiecie kolneńskim. Jest to pierwsze pozwolenie dotyczące odcinka południowego. Paszkowski zapowiedział, że do końca 2019 r. będą wydane wszystkie decyzje dla tego odcinka. Brakuje jeszcze trzech takich decyzji.

Wojewoda podlaski podkreślił, że gazociąg Polska-Litwa to ważna inwestycja, która pewnie wkrótce się rozpocznie. „Nasze województwo ma słabą dostępność do gazu, tego sieciowego. Są w tym zakresie przedsiębrane różnego rodzaju inwestycje, m.in. stacje (regazyfikacji –przyp. red.) gazu skroplonego LNG w różnych miejscach” - mówił Bohdan Paszkowski.

Paszkowski zaznaczył, że inwestycja jest także traktowana jako pewien kapitał regionu, który ułatwi dostęp do gazu różnym miejscowościom. Wyjaśnił, że aby z gazu mogli w przyszłości korzystać mieszkańcy, konieczne będą inwestycje towarzyszące (odpowiednie stacje zmniejszające ciśnienie gazu), które to umożliwią. Dodał, że z pewnością z inwestycji skorzystają gminy leżące na trasie gazociągu, bo będą miały wpływy z podatków z tego tytułu.

Główny cel gazociągu Polska-Litwa to powstanie nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Inwestycja ma służyć rozwojowi systemu przesyłowego gazu, ale też poprawić parametry techniczne sieci w Polsce. Gazociąg ma również podnieść atrakcyjność inwestycyjną północno-wschodniej Polski.

Na podstawie: PAP, gaz-system.pl