Kolejny krytyczny rosyjski raport dotyczący praw człowieka na Litwie


Fot. efhr.eu
W zeszłym roku Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pisała o raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka w Unii Europejskiej, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Federacji Rosyjskiej krytykuje obecną sytuację praw człowieka na Litwie. Po raz kolejny w ukazującym się co roku raporcie dotyczącym sytuacji praw człowieka w UE, Rosjanie skrytykowali politykę państw bałtyckich, w tym politykę litewską we wspomnianej dziedzinie. MSZ oznajmiło, że w porównaniu z zeszłym rokiem, sytuacja w sferze praw człowieka na Litwie nie uległa poprawie.
MSZ zauważa między innymi, że naruszenia wolności słowa i mediów stały się czymś powszechnym na Litwie. W Raporcie zostało wspomniane, że według niektórych lokalnych i międzynarodowych ekspertów, łamanie prawa w tych dziedzinach potwierdzają aktualną tendencję Litwy do zaprzestania wykonywania zobowiązań międzynarodowych.

Jeżeli chodzi o prawa mniejszości narodowych, MSZ dostrzegło powstanie pewnego rodzaju „próżni” prawnej, która pojawiła się po wygaśnięciu Ustawy o mniejszościach narodowych w 2010 r. (przyjęta w 1991 r.). Podkreślono również, że odpowiedzialność organizacji pozarządowych została ograniczona jedynie do poręczenia za ofiary dyskryminacji na Litwie. MSZ zauważyło także problem ograniczania szans przedstawicieli mniejszości narodowych na zdobycie wykształcenia w ojczystym języku. Ponadto, ustawa dotycząca oświaty przyjęta w 2011 r. i wprowadzenie obowiązkowego nauczania niektórych przedmiotów w języku litewskim, stawia uczniów należących do mniejszości narodowych w nierównej pozycji w porównaniu z Litwinami.

Według raportu, ogólna sytuacja praw człowieka na Litwie nie tylko nie poprawiła się, lecz, w niektórych dziedzinach (takich jak wolność słowa i mediów) jest znacznie gorsza niż w poprzednich latach.

Oskar Jusys, Dyrektor Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, stwierdził, że oskarżenia zawarte w raporcie dotyczące rzekomej dyskryminacji mniejszości narodowych w systemie edukacji oraz naruszeń wolności słowa i mediów nie mają żadnego uzasadnienia w aktualnej sytuacji.

Europejska Fundacja Praw Człowieka dodaje, że nie jest to jedyny raport międzynarodowy, ujawniający dyskryminację mniejszości narodowych na Litwie. Jednym z przykładów jest Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResCMN (2012)19 dotycząca wdrażania Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przez Litwę, która wskazuje na brak jasnych i spójnych regulacji prawnych dotyczących ochrony mniejszości narodowych na Litwie, liczne trudności, jakim muszą sprostać szkoły mniejszości, aby otrzymać fundusze publiczne oraz niewystarczające wsparcie finansowe i niedostateczne pielęgnowanie ich kultury i tożsamości. Przede wszystkim jednak wskazuje, że decyzje wydawane przez litewskie sądy w sprawie używania języka mniejszości narodowych są niepokojące, ponieważ nie uwzględniają wielu regulacji prawnych chroniących mniejszości, a w szczególności założeń Konstytucji i Konwencji ramowej (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jspid=2009951&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383).
EFHR chciałaby także poinformować, że 14 stycznia, podczas przemowy na forum Parlamentu Europejskiego, Pani Prezydent Republiki Litewskiej zaznaczyła, iż żadna organizacja europejska, badająca zarzuty o dyskryminację mniejszości narodowych, nie potwierdziła łamania przez rząd litewski praw człowieka. Według Fundacji, opierającej się na wielu międzynarodowych raportach dotyczących praw człowieka, nie jest to zgodne z prawdą (http://www.efhr.eu/2014/01/16/efhr-zaprzecza-kolejnym-klamstwom-pani-prezydent-d-grybauskaite/).

Wzmianki prasowe dotyczące Raportu Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 2012 r. można znaleźć tutaj: http://www.efhr.eu/2013/01/14/kolejny-raport-na-temat-praw-czlowieka-krytyczny-wobec-litwy/
Z pełnym tekstem Raportu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych można zapoznać się na stronie: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/03c344d01162d351442579510044415b/44257b100055de8444257c60004a6491!OpenDocument

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.