Samorząd Rejonu Wileńskiego rozdysponował środki ze sprzedaży ziemi


Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, fot. vilniaus-r.lt
Podczas sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 25 maja zatwierdzono tryb dysponowania środkami uzyskanymi ze sprzedaży ziemi. Ze środków tych będą opłacane plany szczegółowe działek podlegających zwrotowi, nieodpłatnemu przekazaniu na własność, sprzedaży bądź wydzierżawieniu. Za pieniądze te będą opłacane też inne podobne prace, o ile nie zajdzie potrzeba finansowania prac i usług z zakresu rozwoju i odnowienia infrastruktury inżynieryjnej rejonu.
Radni pochylili się również nad kwestią podatku od mienia nieruchomego. Zapadła decyzja, że na terenie rejonu wileńskiego w roku 2013 obowiązywać będzie taryfa w wysokości 0,6% wartości podatkowej nieruchomości. Taryfa ta będzie większa - w wysokości 1%, jeśli pomieszczenia i budynki są nieużytkowane bądź zaniedbane. Ta sama taryfa obowiązuje w rejonie również w roku bieżącym.

Radni zatwierdzili maksymalną wysokość pokrywania kosztów opieki społecznej nad mieszkańcami rejonu wileńskiego. W porównaniu z rokiem poprzednim średnia cena usług z zakresu opieki społecznej wzrosła o 156,6 Lt/mies., zaś średnia cena opieki dziennej - o 1,8 Lt/godz.

Radni podjęli decyzję o takim rozdysponowaniu środków przeznaczonych na budowę, remont oraz dogląd dróg gminnych: 50% środków będzie przeznaczonych uwzględniając liczbę mieszkańców gminy oraz 50% - powierzchnię gminy. Częściowo będzie również brana pod uwagę długość dróg i ulic. Brak wystarczającego finansowania od lat jest bolączką Samorządu Rejonu Wileńskiego. Bolączką, nad którą urząd stale pracuje.

Radni wyrazili zgodę na opracowanie przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego projektu „Szlak miednicki” oraz przedłożenie go Ministerstwu Gospodarki w celu uzyskania środków na jego realizację. Samorząd planuje przeznaczyć na projekt ok. 1 500 000 Lt (wstępna wartość projektu opiewa na 11 500 000 Lt). Jeśli projekt uzyska finansowanie i zgodę Rady, administracja rozpocznie urządzenie turystycznego szlaku miednickiego o długości 28,4 km. Na szlaku położone są obiekty zarówno o skali międzynarodowej (punkt Południka Struvego), jak również narodowej (Miedniki, Góra Józefowa).

Radni, mając na celu ułatwienie mieszkańcom korzystania z systemu gospodarki odpadami oraz zmniejszenie kosztów administrowania opłat z tego tytułu, podjęli uchwałę, na mocy której ustanowili opłatę za wywóz śmieci w wysokości 16 Lt za 100 m2 posiadanych powierzchni. Minimalna opłata będzie wynosiła 7 Lt, maksymalna - 20 Lt. Określona grupa osób będzie mogła skorzystać z ulg, jednakże opłata nie będzie mogła być niższa niż 7 Lt.