Wiedza - najbardziej wartościowy zasób


Prof. Roman Sobiecki podczas konferencji w DKP w Wilnie, fot. E. Rzeszódko/wilnoteka.lt
W Wilnie zakończyła się międzynarodowa konferencja "Rola kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy". Organizatorem spotkania był wileński Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Na konferencję do Wilna przyjechali również studenci Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy.
W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy z uczelni Polski i Litwy. Podczas dwóch dni konferencji dyskutowano nad rolą kapitału intelektualnego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W obszarze tematycznym konferencji znalazły się zagadnienia związane z: rozwojem poszczególnych składników kapitału intelektualnego, zarządzaniem kapitałem ludzkim, innowacyjnością, konkurencyjnością, procesami demograficznymi, oświatą, funkcjonowaniem rynku pracy, polityką państwa.

Kapitał intelektualny nabiera coraz większego znaczenia we współczesnej gospodarce. Zawsze był powiązany z wiedzą lub inaczej z gospodarką opartą na wiedzy. Dziś wiedza jest głównym i najbardziej wartościowym zasobem, który umożliwia osiągnięcie bardziej korzystnych wyników ekonomicznych. Klasyczne zasoby są ciągle istotne, ale rolę strategicznego zasobu przejęła wiedza. To jakość wiedzy decyduje obecnie o atutach rynkowych, przewagach danego produktu i usługi nad konkurencyjną ofertą.

W ramach konferencji prelekcje wygłosili naukowcy z Polski: 
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Wojciech Kosiedowski, "Wpływ światowego kryzysu finansowego na wykorzystanie kapitału ludzkiego państw Europy Środkowej i Wschodniej", dr Mariusz Czupich, "Poziom kapitału ludzkiego w państwach bałtyckich",
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Danuta Kamilewicz-Rucińska, "Szkoła - pierwszy stopień tworzenia kapitału intelektualnego społeczeństwa",
- Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dr Agnieszka Muzyk, "Czynniki kształtujące kapitał intelektualny gimnazjalistów w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim",
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH, "Ekonomiczna teoria języka i dyskryminacji. Implikacje dla kapitału społecznego i ludzkiego Polaków na Litwie", dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, "Przedsiębiorczość rodzinna w gospodarce opartej na wiedzy",
- Uniwersytet Gdański, dr Joanna Sadkowska, "Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a zmiany innowacyjności - na przykładzie wybranych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych",
- Politechnika Białostocka, dr Tadeusz Kowalewski, "Uniwersytet III generacji jako źródło kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy",

a także z Wilna:
- Filia Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB, "Polska inteligencja na Wschodzie. Zarys problematyki", dr hab. B. Grużewski, prof. UwB, "Oszacowanie skali emigracji wysoko wykwalifikowanych obywateli Litwy po 1 maja 2004 roku", dr Alina Grynia, "Wykształcenie i umiejętności w kontekście jakości kapitału ludzkiego", mgr J. Lučinska, "Szkolnictwo wyższe na Litwie",
- Uniwersytet Michała Romera, dr Brigita Żuromskaite, "Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze turystycznym Litwy".

Dorobek konferencji zostanie zrecenzowany i opublikowany w formie książkowej do końca 2011 roku. 

Na podstawie: uwb.lt, inf.wł.