Dodatkowe 5,5 mln euro na letnie obozy dla dzieci


Fot. pixabay
Rząd przeznaczył dodatkowe 5,5 mln euro na dziecięce obozy letnie, programy edukacyjne i inne zajęcia pozaformalne. Te fundusze, które zostały przydzielone w środę z rezerwy rządowej, zostaną wkrótce rozdzielone na samorządy zgodnie z liczbą dzieci i będą przeznaczone na finansowanie obozów i innych działań edukacji pozaformalnej.
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu zaleca priorytetowe potraktowanie uczniów o wysokich i bardzo wysokich specjalnych potrzebach edukacyjnych, otrzymujących wsparcie społeczne, a także niepaństwowych lub prowadzonych przez samorząd placówek oświatowych.

Według ministerstwa łączna kwota państwa, którą można wykorzystać na letnią edukację dzieci w tym roku, wynosi 8 mln euro – kilka razy więcej niż w poprzednich latach.

Minister edukacji, nauki i sportu Algirdas Monkevičius mówi, że fundusze te pozwolą wybrać przynajmniej jeden obóz lub program edukacyjny wszystkim uczniom w kraju.

„Każdy uczeń, który chce, będzie mógł wziąć udział w co najmniej jednym obozie, programie edukacyjnym w ciągu lata. Gorąco wzywam samorządy do stworzenia warunków dla jak największej liczby dzieci, które mogłyby przyjechać na obóz i zaangażować się w nieformalne działania edukacyjne. Zachęcam samorządy do zwrócenia szczególnej uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dzieci z rodzin o mniejszych możliwościach finansowych” – mówi A. Monkevičius.

Samorządy będą mogły wykorzystać dodatkowe fundusze do końca roku.

2,5 mln euro już zostało przeznaczonych na letnie obozy dla dzieci i inne nieformalne działania edukacyjne. Kwota ta została zaoszczędzona z powodu zagrożenia koronawirusem po odwołaniu Święta Piosenki Uczniowskiej.

Każdego roku około 50 tys. dzieci uczestniczy w letnich obozach i programach dla dzieci, łączna kwota państwowych i samorządowych funduszy na wakacyjne zajęcia dla dzieci wynosi około 1,5 mln euro.

 

Na podstawie: BNS