Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) rozpoczyna kampanię społeczną na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk


Mat. prom. organizatorów
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) właśnie rozpoczęła kampanię społeczną „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Oryginalna pisownia imion i nazwisk jest w zasięgu naszej ręki! Nadszedł czas obrony swojego dziedzictwa, tradycji, kultury i języka. Pora sobie uświadomić, że godność człowieka zaczyna się również od imienia i nazwiska. Jeżeli pozwolimy na zniekształcanie imion i nazwisk, to tym samym pozwolimy na niszczenie całego polskiego dorobku kulturowego. Nie prowadźmy więc do sytuacji, w której mniejszość polska na Litwie obojętnieje wobec tego faktu, co jest również zaczątkiem zjawiska, które można nazwać przymusową asymilacją. Przypominamy, że taka przymusowa asymilacja jest także niezgodna z prawem międzynarodowym, w szczególności z Konwencją Ramową o ochronie mniejszości narodowych. Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Litwy i mamy prawo do nazwiska naszych przodków i do poprawnej wersji naszych imion, które w obecnej formie nie są ani litewskie ani polskie. Polskie imię i nazwisko jest teraz w modzie i Ty też bądź #PolskieImię/NazwiskoToJestModne.

EFHR zachęca zatem wszystkich do skorzystania z istniejącej możliwości wszczęcia, za naszym pośrednictwem, procedury zmiany imienia i/lub nazwiska (np. zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter i podwójne litery). Upowszechnienie kampanii pokazującej wspólne działanie społeczeństwa na rzecz pisowni nazwisk w oryginale może przekonać rządzących o konieczności zmiany obowiązującego w tej kwestii prawa.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Fundacja wygrała już ponad 120 spraw w zakresie pisowni imion i nazwisk. Niestety tylko kilka z nich dotyczy przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie. Jest to na tyle zadziwiające biorąc pod uwagę ich liczebność na Litwie oraz fakt, że EFHR przejmuje wszelkie koszty pomocy prawnej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyłączenie się do naszej inicjatywy jest to, że według oficjalnych statystyk, aż kilka tysięcy obywateli ma litewskie dokumenty z imieniem bądź nazwiskiem, w którym występują „rz”, „nn”, „w”, „cz” oraz inne połączenia liter.

Takie dane statystyczne jeszcze bardziej potwierdzają postawę Fundacji, iż nazwy osobowe nie powinny być lituanizowane. EFHR podkreśla, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginale jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela, wynikającym z prawa do życia prywatnego i osobistego oraz przyrodzonej godności człowieka. Prawo do życia prywatnego, to nie tylko prawo do nazwiska, czy imienia, ale również prawo do ich zmiany.

Chcielibyśmy również przy tej okazji odpowiedzieć na jedno z pytań, które jest interesujące dla wielu – jakie są konsekwencje zmiany imienia i nazwiska. Otóż należy wziąć pod uwagę, że zmiana nazwiska wywołuje obowiązek zmiany dokumentów urzędowych. Każda osoba ma mieć przynajmniej dowód osobisty lub ważny paszport, a także muszą być zmienione prawo jazdy, jeśli dana osoba je posiada (koszty wynoszą €43 za paszport, €8.6 za dowód osobisty ir €14.19 za prawo jazdy). Inne dokumenty, takie jak akty chrztu, dyplomy, umowy, karty bankowe, akty notarialne i itd., nie wymagają zmiany. Najważniejsza jest możliwość udowodnienia faktu zmiany imienia czy nazwiska poprzez przedstawienie wyciągu o zmianie stanu cywilnego. Jednak ważne jest się zapoznać z warunkami umów (np. zawartych z bankami lub innymi usługodawcami), które mogą jednocześnie wymagać podania aktualnych danych osobistych i zmiany odpowiednich dokumentów. Z tego powodu rekomendujemy najpierw zmienić dokumenty, które są najczęściej używane. 

Nieodpłatną pomoc prawną w ramach inicjatywy „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” świadczą prawnicy EFHR. Pomoc prawna obejmuje porady, sporządzanie dokumentów i reprezentowanie w sądzie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem + (370) 691 50 822.  Więcej informacji na temat spraw pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie EFHR

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.