Ministerstwo oświaty: warunki rekrutacji na uczelnie – bez zmian


Fot. smm.lt/Eugenija Levin
W nadchodzącym roku zasady obliczania oceny konkursowej dla rekrutujących się na studia na uniwersytetach i w kolegiach pozostają takie jak w 2019 roku, minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius zatwierdził tzw. kolejkę konkursową dla wstępujacych na uczelnie w roku 2020. Jedyna nowość – odnowiono listę olimpiad, za które można otrzymać dodatkowe punkty.
Podobnie jak wcześniej, ocena konkursowa dla rekrutujących się na studia obliczana na podstawie wyników z czterech przedmiotów nauczania. Nie dotyczy to studiów artystycznych i sportowych. Lista przedmiotów nauczania różni się w zależności od programu studiów. Oceny z różnych przedmiotów mają różną wartość.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia artystyczne ocena konkursowa obliczana będzie z egzaminu wstępnego oraz dwóch egzaminów państwowych – z języka litewskiego i literatury oraz języka obcego. Przy rekrutowaniu się na studia o kierunku sportowym zamiast głównego przedmiotu uwzględnia się osiągnięcia sportowe.     

W przypadku studiów pedagogicznych obowiązkowa jest ocena motywacji.  

Laureaci niektórych olimpiad narodowych i międzynarodowych, absolwenci szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem lub posiadający jeden rok stażu zawodowego, mający ocenę z pracy maturalnej nie niższą niż 9, osoby z długoletnim stażem wolontariusza, jak również osoby po ukończeniu szkoleń wojskowych lub po odbyciu zasadniczej służby wojskowej otrzymują dodatkowe punkty.  

W 2020 roku przy obliczaniu tzw. kolejki konkursowej rozszerzono listę olimpiad, za które naliczane są dodatkowe punkty.

Zgodnie z zatwierdzonymi przed dwoma laty minimalnymi kryteriami przy wstępowaniu na studia finansowane przez państwo uwzględniane będą oceny z egzaminów oraz oceny roczne.    

Ubiegający się o miejsca na studia finansowane przez państwo powinni mieć zdane państwowe egzaminy maturalne z języka litewskiego i literatury, matematyki oraz języka obcego, a średnia arytmetyczna ich wyników przy wstępowaniu na uniwersytety powinna być nie niższa niż 40 punktów, przy wstępowaniu do kolegiów – nie niższa niż 25 punktów. Średnia najlepszych rocznych ocen pięciu z ośmiu obowiązkowych przedmiotów, wpisanych do świadectwa dojrzałości powinna być nie niższa niż 7 punktów przy wstępowaniu na uniwersytety i nie niższa niż 6 punktów – przy wstępowaniu do kolegiów.

W 2020 roku minimalne wskaźniki będą obowiązywały jedynie rekrutujących się na studia finansowane przez państwo. Rekrutującym się na studia płatne wystarczy zdany przynajmniej jeden egzamin państwowy.

Zatwierdzone na rok 2020 minimalne wskaźniki przy rekrutacji na uczelnie będą obowiązywały abiturientów z roku 2020. Absolwentów z poprzednich roczników obowiązują wskaźniki rekrutacji na uczelnie z odpowiednich lat.  

Na podstawie: ELTA, smm.lt