Placówki rejonu wileńskiego przygotowane do 1 września


Od 5. lat nad sprawnym działaniem systemu oświaty w rejonie wileńskim niestrudzenie czuwa kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, fot. Archiwum ASRW
Podczas tegorocznej konferencji kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego, która miała miejsce dnia 28 sierpnia, siedmiu kierowników szkolnych chórów rejonu wileńskiego z rąk zastępcy mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriela Jana Mincewicza odebrało listy gratulacyjne za dobre przygotowanie chórzystów do udziału w tegorocznym uczniowskim święcie pieśni „Naszym imieniem - Litwa” (lit. Musų vardas - Lietuva). To prestiżowe święto miało miejsce w dn. 3-8 lipca br., udział w nim wzięło ponad 20 tys. uczniów i ich kierowników muzycznych. Chóry szkolne rejonu podstołecznego przez cały rok uczciwie pracowały, by móc wystąpić w tym dużym święcie pieśni. W roku bieżącym zaszczytny tytuł uczestników święta przypadł 8 chórom rejonu wileńskiego zrzeszającym 232 członków.
Uhonorowanie kierowników chórów poprzedził artystyczny występ uczniów Szkoły Muzycznej w Pogirach. Udział w konferencji oświatowej wzięli: zastępcy mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, zastępca dyrektora Rita Tamaszuniene. Na konferencję przybył również kierownik Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Józef Kuźmicki oraz kierownik Głównej Przychodni Rejonu Wileńskiego Vida Žvirblienė. Na zebraniu nie mogło oczywiście zabraknąć pracowników Wydziału Oświaty na czele z kierownikiem Lilią Andruszkiewicz oraz kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Wicemer Gabriel Jan Mincewicz życzył wszystkim uczestnikom procesu nauczania udanego nowego roku szkolnego, wiele cierpliwości i wytrwałości.

Zwiększyła się liczba uczniów

Prezentując sprawozdanie Wydziału Oświaty za I półrocze br. L. Andruszkiewicz zaznaczyła, że w roku szkolnym 2011/2012, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, nieco zwiększył się odsetek uczniów uczęszczających do placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, nieco zmalał on w pionach litewskim i rosyjskim. Do szkół ogólnokształcących rejonu z polskim językiem nauczania w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało więcej uczniów niż do szkół litewskich (odpowiednio 56,8% i 39,9%). Odwrotnie sytuacja wygląda w przedszkolach: w roku szkolnym 2011/2012 do placówek nauczania przedszkolnego z litewskim językiem wychowania uczęszczało 51,8% dzieci, do polskich zaś – 46,7%. Ze wstępnych danych wynika, że w nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013 do placówek wychowania przedszkolnego przyjdzie ogółem 1903 dzieci, w tym 50,8% będzie uczęszczało do litewskich przedszkoli, 47,1% zaś – do polskich i 2,1% do rosyjskich.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach ogólnokształcących rejonu naukę pobierało o 234 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011, zaś do przedszkoli przyszło o 231 dziecko więcej. Ze wstępnych danych można wnioskować, że 1 września br. progi przedszkoli przekroczy aż o 221 dziecko więcej niż w roku poprzednim.

100 tys. litów na obozy

W roku bieżącym Samorząd Rejonu Wileńskiego 100 tys. litów wyasygnował na obozy letnie o tematyce historycznej, ekologicznej, artystycznej i in., z których skorzystał prawie 1 tys. młodzieży szkolnej rejonu podstołecznego.

Lepsze warunki w placówkach

Podczas wakacji placówki rejonu były przygotowywane do należytego powitania uczniów: były remontowane i odświeżane. Obecnie trwają prace budowlane 80-miejscowego żłobka-przedszkola w Awiżeniach, które były zapoczątkowane w roku ubiegłym. Wartość prac opiewa na prawie 3 mln Lt, którą to kwotę przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego. Planuje się, że obiekt zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku. W roku ubiegłym ruszyły prace odbudowy Szkoły Średniej im. św. J. Bosko w Jałówce z polskim językiem nauczania. Całość projektu szacuje się na ponad 6 mln Lt – całość kwoty wyasygnuje również Samorząd Rejonu Wileńskiego. Odbudowa placówki ma być zakończona w końcu 2013 roku. Dobiega końca budowa Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole z litewskim językiem nauczania, remontowane jest Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie z polskim i rosyjskim językami nauczania.

63% abiturientów - na uczelniach wyższych

Według wstępnych danych 392 abiturientów rejonu wileńskiego (tj. 63 %) dostało się na uniwersytety i inne wyższe szkoły kształcenia nieuwersyteckiego, w tym 21 - na uczelnie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wskaźnik ten jest prawie identyczny z rokiem ubiegłym. W roku bieżącym największą popularnością wśród abiturientów rejonu podstołecznego cieszy się Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie, Uniwersytet im. Michała Rőmera w Wilnie, Wileńska Filia Uniwersytetu Białostockiego, Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Kolegium Wileńskie i in.

Nowoczesna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

O działalności Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego za I półrocze roku bieżącego na konferencji mówił kierownik Roman Juchniewicz, który przypomniał zebranym, że z dniem 1 grudnia ubiegłego roku placówka ta została odosobniona od Wydziału Oświaty. Podstawową funkcją PPP jest badanie dzieci mających trudności w nauce, diagnoza tych trudności oraz przygotowywanie zaleceń dla nauczycieli, jak pracować z takimi dziećmi. Do zakresu obowiązków specjalistów Poradni należy również prowadzone w szkołach poradnictwo zawodowe, specjaliści poradni badają też dzieci pod kątem ich dojrzałości szkolnej. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego jako pierwsza i jedyna na Litwie nabyła nowoczesny sprzęt do terapii metodą Biofeedback: za pomocą gry komputerowej dziecko ćwiczy samokontrolę, koncentrację i uwagę. Metoda przydatna jest dzieciom z problemami w nauce, nadpobudliwych, z zaburzeniami uwagi, pisania i czytania.