Sąd utrzymał wyrok skazujący w sprawie tygodnika „Nasza Gazeta”


P. Stefanowicz podczas konferencji Związku Polaków na Litwie w 2017 r. Fot. Archiwum Wilnoteki
Sąd Okręgowy w Warszawie, orzeczeniem z dnia 11 marca 2022 roku, oddalił apelację obrońcy i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, wydany 17 sierpnia 2021 roku w sprawie przeciwko oskarżonemu Pawłowi Stefanowiczowi w głośnej, i od kilku lat elektryzującej społeczność polską na Litwie, sprawie karnej związanej z nieprawidłowościami w rozliczeniach tygodnika „Nasza Gazeta”. Chodzi o pismo wydawane przez Związek Polaków na Litwie w latach 2014-2016.


Sąd Odwoławczy oddalił w całości apelację obrońcy i utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji uznający Pawła Stefanowicza winnym wszystkich zarzucanych mu czynów, doprecyzował jedynie środki karne wymierzone przeciwko byłemu sekretarzowi Zarządu Głównego i członkowi Rady Krajowej ZPL. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd II instancji podkreślił, że złożona przez pełnomocnika oskarżonego apelacja miała jedynie charakter polemiczny, zaś cały materiał dowodowy zebrany w sprawie, zeznania świadków, a także stanowisko Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w procesie jest zgodna ze stanem faktycznym i znalazła całkowite uzasadnienie w świetle poczynionych przez sąd I instancji ustaleń.

Orzeczenie Sądu II instancji jest prawomocne.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” będzie obecnie egzekwować od Pawła Stefanowicza wykonanie treści wyroku, w celu umożliwienia zwrotu do Skarbu Państwa środków z dotacji, które nie zostały zrealizowane ani rozliczone zgodnie z przepisami prawa, o udowodnienie czego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zabiegała od początku 2017 roku.

Równolegle do tej sprawy, w ostatnich tygodniach na Litwie, w ramach pomocy prawnej w trybie Europejskiego Nakazu Dochodzenia, wykonano czynności m.in. wobec Michała Mackiewicza – byłego już posła na Sejm RL i byłego prezesa Zarządu Głównego ZPL, który na kanwie tej sprawy zmuszony był ustąpić ze stanowiska w ZPL w połowie 2021 roku.

Były lider ZPL Michał Mackiewicz od wiosny 2018 roku usilnie unikał złożenia wyjaśnień oraz możliwości postawienia mu zarzutów w tej głośnej sprawie przez polską prokuraturę, w międzyczasie świadomie wprowadzając opinię publiczną na Wileńszczyźnie w błąd. Mackiewicz utrzymywał, jakoby wszystkie działania związane z drukiem i rozliczeniem tygodnika „Nasza Gazeta”, kierownictwo ZPL pod jego przewodnictwem wykonywało zgodnie z prawem i z poszanowaniem elementarnej uczciwości.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”