Sejm zakazał wszelkiej przemocy wobec dziecka


Fot. BNS
Sejm Litwy w trybie nadzwyczajnym we wtorek, 14 lutego przyjął poprawki, które zakazują przemocy wobec dziecka we wszystkich jej formach, w tym - kar cielesnych. Za tymi zainicjowanymi przez posłów Mykolasa Majauskasa i Dovilė Šakalienė poprawkami do Ustawy ramowej o ochronie praw dziecka posłowie opowiedzieli się jednogłośnie - 116 głosami „za”. Głosowanie w sali sejmowej zostało zwieńczone oklaskami.

Ustawa wejdzie w życie po tym, gdy podpisze ją prezydent Dalia Grybauskaitė

„Dzisiaj Sejm Litwy uczynił ten pierwszy niezbędny krok, byśmy mogli budować przyszłość Litwy, w której dzieci są śmiałe, czują się godnie i nie są bite. Czeka nas bardzo długa droga, dzisiaj jednak otworzyliśmy wreszcie drzwi do tej naszej przyszłości, do przyszłości bez przemocy” – o ustawie, która budziła w Sejmie ostre dyskusji, została jednak przyjęta jednogłośnie powiedziała Dovilė Šakalienė.  

Poprawki do ustawy obejmują przemoc wobec dziecka wszystkich rodzajów: fizyczną, psychologiczną, seksualną, zaniedbania.
Zostało określone, że "zakazuje się przemocy wobec dziecka we wszystkich jej przejawach, w tym kar fizycznych", z kolei rodzice, inni prawni opiekunowie dziecka i państwo powinni zapewnić ochronę dziecka.

W ustawie zostało określone, że kara fizyczna – to dowolna kara, kiedy siły fizycznej używa się do zadania bólu fizycznego, niech nawet niewielkiego lub fizycznego znęcania się na dzieckiem. Przemoc fizyczna została określona jako bezpośrednie lub pośrednie umyślne działania fizyczne wobec dziecka, wywołujące u tego dziecka ból, stwarzające zagrożenie dla jego życia, zdrowia, rozwoju bądź powodujące uszczerbek na jego godności, jak też kary fizyczne. 

Przemoc psychologiczna określona została jako stałe naruszanie prawa dziecka do indywidualności, poniżanie, wyśmiewanie, zastraszanie, zakłócanie działalności koniecznej do rozwoju dziecka, zachęcanie do zachowania aspołecznego lub innego rodzaju zachowanie kontaktu nie fizycznego, wyrządzająca szkodę lub stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, rozwoju dziecka bądź powodująca uszczerbek na jego godności. 

Przemoc seksualną określono jako seksualne działania z dzieckiem wykorzystywanie go do pornografii itd.

Zaniedbanie zostało określone jako stałe niezaspokajanie niezbędnych potrzeb fizycznych, emocjonalnych i społecznych dziecka lub niedbałe ich zaspokajanie, które wyrządza szkodę lub stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, rozwoju dziecka. 

Nadzwyczajna sesja Sejmu w celu przyjęcia tych poprawek została zwołana fali przemocy w Kiejdanach, która się zakończyła śmiercią czterolatka. O zamordowanie dziecka podejrzewani są jego matka i ojczym. 

Na podstawie: bns.lt