VI Konferencja Regionalna pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Fot. vidurine.trakai.lm.lt
Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania... Ks.prof. Michał Heller

Pod patronatem Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w murach Gimnazjum w Trokach odbyła się konferencja ,,Szkoła mniejszości narodowej na Litwie w roku 2017”.

Celem obrad była konstruktywna wymiana poglądów, doświadczeń, osiągnięć i refleksji dotyczących procesów dydaktyczno - wychowawczych oraz kształcenia kompetencji u uczniów/wychowanków w placówkach oświatowych.

Konferencję zainaugurował Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach. Podczas konferencji swe doświadczenia oraz poglądy przedstawiali nauczyciele i wychowawczynie z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum w Trokach, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Żłobka – Przedszkola w Starych Trokach. Przybyły Irena Mikłaszewicz, doktor nauk humanistycznych z Biura Karier i Promocji Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, Laura Mačiukaitė, doktor nauk biomedycznych Uniwersytetu Michała Romera, Jelizaweta Tumłowskaja, metodyk działu oceny edukacji w szkołach Komisji Narodowej do spraw Oceny Edukacji, Kaja Kojder, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestników konferencji przywitali i pozdrowili Jarosław Narkiewicz, poseł na sejm RL, Tatjana Czepukoit, doradca – sekretarz posła na sejm, Teresa Sołowjowa, radna samorządu rejonu trockiego Alina Jakonis, zastępca kierownika wydziału oświaty w samorządzie rejonu trockiego. Życzyli wszystkim pomyślnych obrad, treściwej i celowej pracy.

Po wysłuchaniu odczytów prelegentów odbyła się praca w grupach dyskusyjnych, a na podstawie omówionych zagadnień została uchwalona rezolucja konferencji:

  • Kształcenie kompetencji językowych i dbanie o czystość i poprawność językową.
  • Wiedza, umiejętności, kompetencje – to wartości, które przekazać młodemu człowiekowi ma szkoła.
  • Wychowanie patriotyczno – obywatelskie poprzez działalność oraz odpowiednie wzorce.
  • Wychowanie – to kształtowanie zachowania, światopoglądu, moralności, wpajanie i utrwalanie norm etycznych i estetycznych.
  • Nauczanie pozalekcyjne i integracja przedmiotowa są częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego.
Moderowała przebieg konferencji niżej podpisana Wincenta Dziugiewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Trokach.

W imieniu społeczności gimnazjalnej składamy wyrazy podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz specjalistom za serdeczny, pouczający i nader aktywny udział podczas konferencji.

Refleksje pokonferencyjne Ireny Gredziuszko i Bogusławy Lalkiene, nauczycielek metodyczek nauczania początkowego z Solecznik

Dzisiejsza konferencja zespoliła wiele placówek oświatowych.  Geograficzny zasięg prelegentów i słuchaczy dość obszerny. Na podstawie demonstrowanych wykładów można wnioskować o przeważających sukcesach szkoły mniejszości narodowej. 

Konferencja  posłużyła wymianie poglądów i doświadczeń pedagogów z różnych szkôł, naukowców i polityków. Uważamy, że dzięki szerokiemu zakresowi poruszanej problematyki – konferencja stworzyła szansę na przepływ informacji i wzajemne inspiracje pomiędzy pedagogami i wszystkimi uczestnikami.

Organizatorom dziękujemy za stworzenie ciepłej, otwartej i gościnnej atmosfery.  Życzymy dla Państwa realizacji nowych twórczych pomysłów, sukcesów i satysfakcji w codziennym kształceniu naszej polskiej młodzieży.

Wincenta Dziugiewicz, Wicedyrektor Gimnazjum w Trokach
Materiał nadesłany bez skrótów i redakcji