Warto wiedzieć: I znów zakwitły kasztany... Matura 2012


Fot. wilnoteka
W piątek, 4 maja, polscy maturzyści przystąpili do matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym. Rozpoczęli tym samym trwający kilka tygodni czas zdawania najważniejszego w życiu egzaminu dojrzałości. Od kilkunastu lat reformowany, co roku zaskakuje nowymi zasadami zarówno maturzystów, jak i samych egzaminatorów.
Obecnie egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole przez powołany przedmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

W ramach przedmiotów obowiązkowych każdy maturzysta zdaje:
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (część ustna i pisemna),
- matematykę (część pisemna),
- język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna).

W ramach egzaminu maturalnego można wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny - język kaszubski,
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny - język kaszubski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe - język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Wymienione przedmioty, jako przedmioty dodatkowe, absolwent zdaje na poziomie rozszerzonym. Uznaje się, że uczeń zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli:
- zechce podwyższyć wynik zdanego egzaminu,
- zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,
- nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów przed upływem 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.

Komplet informacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania egzaminów znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W dniu zdawania rozwiązywania testów na stronie CKE ukazują się arkusze egzaminacyjne, a kilka dni później klucz odpowiedzi. Zachęcam wszystkich chętnych do zapoznania się z testami, można zmierzyć się z nimi, by wyrobić sobie własne zdanie co do poziomu trudności.

Przydatne linki
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Egzamin maturalny - Wikipedia