Warto wiedzieć: Polski egzamin gimnazjalny


Fot. wilnoteka
W dniach 24-26 kwietnia wszyscy uczniowie trzecich klas gimnazjum w Polsce przystąpią do egzaminu końcowego, zwanego „małą maturą”. Testy obejmują wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego. Egzaminy mają za zadanie sprawdzić umiejętności czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia oraz prawidłowego formułowania myśli i wyciągania wniosków, a także mają pokazać uczniowi, w czym jest dobry, a nad czym powinien jeszcze popracować.
Na czym polega egzamin?

Egzamin składa się z trzech części:
• humanistycznej - w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie;
• matematyczno-przyrodniczej - w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz z samej matematyki;
• językowej - w której sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Uczeń deklaruje, na jakim poziomie chce zdawać dany język (do wyboru: podstawowy i rozszerzony).

Każdy zdający otrzyma - wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego z sześciu zakresów. Na zaświadczeniu będzie podany wynik procentowy i centylowy. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Wynik centylowy zaś to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Ustalane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki w skali centylowej będą odnosić się do całej populacji zdających w kraju w danej sesji egzaminacyjnej.

Co dalej?


Egzamin gimnazjalny jest przepustką do szkół średnich. Napisać go muszą wszyscy uczniowie, a jego wyniki zadecydują o rozdziale miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. W procesie rekrutacyjnym do szkoły średniej uczeń może otrzymać maksymalnie 200 pkt., w tym: 100 pkt. za egzamin gimnazjalny i 100 pkt. za oceny na świadectwie, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i artystycznych oraz za działalność społeczną i wolontariat. Każdy może złożyć podanie do trzech wybranych szkół. Cały proces rekrutacyjny zakończy się dopiero na początku wakacji.

Sprawdź, czy zdasz

W ciągu kolejnych trzech dni na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zamieszczane będą arkusze egzaminacyjne z poszczególnych zakresów. Zachęcam wszystkich do zmierzenia się z nimi. Powodzenia.