Warto wiedzieć: Socjoterapia


Fot. LTM Communications
Współcześnie dzieci borykają się z wieloma problemami. Często nie wytrzymują presji szkoły, trudności w grupie rówieśników, skomplikowanych relacji z rodzicami. Dlatego w szybkim tempie wzrasta odsetek młodzieży przejawiającej zachowania aspołeczne, używającej alkoholu i narkotyków, uwikłanej w różnego rodzaju kradzieże, akty agresji i przemocy. Te i podobne zachowania są wołaniem o pomoc i reakcję dorosłych. Rozwiązaniem może okazać się socjoterapia - forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adresowana głównie do dzieci i młodzieży.
Socjoterapia to praca grupowa, polegająca głównie na stwarzaniu dzieciom i młodzieży takich doświadczeń społecznych, które doprowadzą do zmiany poglądów na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zmiany negatywnych wzorów zachowań. Spotkania socjoterapeutyczne służą korygowaniu negatywnych doświadczeń, sprzyjają budowaniu własnego „ja” oraz rozwojowi społecznemu i osobistemu młodych ludzi. Do najczęściej występujących problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie, i z jakimi trafiają na zajęcia socjoterapeutyczne, należą: trudności w nauce, niestałość emocjonalna oraz coraz częściej spotykane zachowania agresywne i zaburzenia koncentracji uwagi. Początkowo ta forma pomocy była stosowana w przypadku dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Jednak z biegiem czasu upowszechniła się także w pracy z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, stwarzającymi problemy.

Jeżeli dziecko boryka się z wymienionymi wyżej problemami, warto poszukać pomocy. Coraz częściej szkoły proponują swoim uczniom takie zajęcia, można też poszukać terapii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz świetlicach socjoterapeutycznych.

Ponieważ dzieci niedostosowanych społecznie jest coraz więcej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych terapeutów. Jeżeli ktoś stoi właśnie przed wyborem kierunku studiów, a przy okazji chciałby pracować z dziećmi i pomagać im, warto zainteresować się resocjalizacją. Socjoterapia to jedna ze specjalizacji resocjalizacji. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, m.in. z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania. Absolwenci tego kierunku będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą potrzebującą wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.

Przydatne linki: 
Socjoterapia jako proces i metoda pracy z dziećmi i młodzieżą 
Główne czynniki zmiany w socjoterapii dzieci i młodzieży