Wilno ma nowego biskupa *


Nowy biskup Arūnas Poniškaitis
Dnia 4 marca w archikatedrze wileńskiej odbyła się uroczystość konsekracji nowego biskupa pomocniczego tej archidiecezji - 44-letniego ks. Arūnasa Poniškaitisa. Jego konsekrację połączono z obchodami dnia patrona Litwy, świętego Kazimierza.
Od 1991 r. biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej był liczący dziś 81 lat biskup Juozas Tunaitis. Jego rezygnację przyjął właśnie Benedykt XVI. Metropolicie wileńskiemu kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkisowi brakuje dwóch lat do osiągnięcia wieku, w którym - zgodnie z wymogami kanonicznymi - powinien  złożyć na ręce papieża rezygnację z urzędu. Wobec problemów zdrowotnych, jakich Bačkis doświadczał w ciągu ostatnich miesięcy, potrzeba pomocnika w diecezji stawała się nagląca. 

Nowy biskup Arūnas Poniškaitis pochodzi z jednolitej narodowościowo i wyznaniowo diecezji wyłkowyskiej. To obszar bardzo ważny w historii Litwy, kolebka litewskiego odrodzenia narodowego w XIX w. Z diecezji wyłkowyskiej wywodzą się liczni duchowni i świeccy katolicy, którzy w okresie sowieckim aktywnie walczyli o poszanowanie wolności sumienia. Biskup Poniškaitis rozpocznie pracę w archidiecezji wileńskiej, w nowych warunkach, choćby ze względu na zróżnicowanie narodowościowe diecezji. Jak deklaruje, język polski nie jest dla niego niezrozumiały, zamierza się go jednak nauczyć. Biskup Poniškaitis może czerpać ze swego dotychczasowego doświadczenia w pracy w różnych środowiskach: był proboszczem, ojcem duchownym w seminarium, wykładał teologię w seminarium duchownym i na uniwersytecie w Kownie, ostatnio pracował jako wikariusz generalny diecezji wyłkowyskiej.

Nowemu biskupowi złożyła gratulacje między innymi Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė, z uznaniem wspominając jego dotychczasową posługę w różnych miejscach i środowiskach.

KAI