Wymiana kopii cyfrowych i mikrofilmów pomiędzy archiwami państwowymi Litwy i Polski


Na zdjęciu: Kristina Ramonienė i Paweł Pietrzyk, fot. archiwa.gov.pl
Prawie 25 tys. mikrofilmów z działającego w okresie międzywojennym Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno trafi do Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z kolei ponad 25 tys. mikrofilmów i kopii cyfrowych z Warszawskiego Archiwum Radziwiłłów uzupełni zbiory Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego. We środę, 20 października, w Wilnie naczelna archiwistka Litwy Kristina Ramonienė i naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk podpisali protokół wymiany na równoprawnej podstawie kopii cyfrowych i mikrofilmów.

Wymiany kopii cyfrowych i mikrofilmowych dokonano zgodnie z postanowieniami Umowy o współpracy z 4 października 2012 roku.

Strona polska przekazała partię 25 180 mikrofilmów i kopii cyfrowych z Warszawskiego Archiwum Radziwiłłów z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych, która trafi do Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego oraz otrzymała od partnerów litewskich z Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego zbiór 24 965 mikrofilmów materiałów z działającego w okresie międzywojennym Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno, które trafią do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Wizyta dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka odbyła się w ramach zorganizowanego 18-20 października br. na Litwie kolejnego posiedzenia międzyrządowej Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

W spotkaniu zorganizowanym w Kownie uczestniczyła polska delegacja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na czele z wicepremierem Jarosławem Sellinem oraz szefów instytucji pamięci podległych ministerstwu. Tematyka obrad dotyczyła m.in. obecnego stanu i perspektyw rozwoju współpracy między archiwami państwowymi Polski i Litwy.

W protokole końcowym ze spotkania znalazły się zapisy podsumowujące dotychczasowy stan wzajemnych relacji oraz wskazujące na potrzebę kontynuacji  działań na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa archiwalnego poprzez: wymianę kopii dokumentów interesujących obie strony (w formie mikrofilmów lub skanów), wymianę kadr oraz doświadczeń dotyczących metodyki zabezpieczania zasobów archiwalnych i ich konserwacji.

Obie strony podkreśliły znaczenie współpracy w zakresie popularyzacji dziedzictwa archiwalnego, m.in. w ramach programu UNESCO „Pamięć świata” oraz potrzebę organizowania wystaw dokumentów archiwalnych, konferencji i seminariów, upowszechniających wiedzę o źródłach historycznych oraz ważnych wydarzeniach w dziejach obu narodów.

Delegacja polska miała też okazję zwiedzić otwartą 19 października br. w siedzibie Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie wystawę pt. „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”.

Ekspozycja powstała we współpracy ze stroną polską i dzięki wsparciu udzielonemu przez Archiwa Państwowe. Jej główną atrakcją są unikalne dokumenty z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie wypożyczone partnerom z Litwy.

Na podstawie: archiwa.gov.pl, archyvai.lt