EFHR o międzynarodowych zobowiązaniach Litwy


Fot. efhr.eu
W związku z toczącą się ostatnio debatą w przedmiocie międzynarodowych zobowiązań Litwy w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie przypomnieć, że w 2000 roku Litwa bez żadnych zastrzeżeń ratyfikowała Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europy.
W 2012 roku Komitet Ministrów Rady Europy, odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania w życie przez Państwa-Strony postanowień Konwencji Ramowej, w swojej rezolucji na temat Litwy zauważył braki w przedmiocie realizacji postanowień dokumentu (rezolucja nr CM/ResCMN(2012)19). Rząd litewski w dalszym ciągu w pełni nie przestrzega standardów ochrony mniejszości narodowych zawartych w Konwencji i poprawa sytuacji mniejszości pozostaje wśród pilnych obowiązków polityki wewnętrznej państwa. W związku z tym EFHR pragnie przypomnieć zalecenia rezolucji i podkreślić jeszcze raz obowiązek Litwy do wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka. Ma to szczególne znaczenie w świetle ostatnich wypowiedzi Prezydent RL na forum Parlamentu Europejskiego (więcej na ten temat na stronie EFHR).

Krytyka Komitetu dotyczyła ogólnego podejścia Rządu litewskiego do spraw mniejszości. W istocie, na Litwie nie ma żadnych spójnych i wyraźnych przepisów prawnych dotyczących ochrony mniejszości narodowych, a Ustawa o Mniejszościach Narodowych na Litwie nadal nie jest wdrażana (należy przypomnieć, że wtedy jeszcze obowiązywała ta ustawa). Pewne fundamentalne zasady Konwencji Ramowej związane z używaniem języków mniejszości narodowych w przestrzeni publicznej nie znajdują swojej realizacji na gruncie prawa wewnętrznego. Również niektóre wyroki litewskich sądów wykazują niezgodność z postanowieniami Konwencji.

Zgodnie z Rezolucją, Konwencja Ramowa nie jest w pełni realizowana również kontekście praw oświatowych mniejszości narodowych na Litwie. Szkoły mniejszości narodowych borykają się m.in. z problemami pozyskiwania środków publicznych czy innych środków niezbędnych do prowadzenia właściwego procesu edukacyjnego, jak również wsparcia finansowego dla aktywności kulturalnych.

Co więcej, w społeczeństwie litewskim odczuwalny jest brak świadomość w kwestii praw człowieka i istniejącej różnorodności w społeczeństwie. Przykłady sytuacji nienawiści oraz wrogości można zauważyć szczególnie wobec przedstawicieli społeczności romskiej i żydowskiej, imigrantów i osób ubiegających się o azyl. Skutkuje to znacznymi problemami mniejszości romskiej w niektórych aspektach życia: uzyskanie obywatelstwa, zatrudnienie, dostęp do edukacji oraz do opieki zdrowotnej.

Podkreśla się, że pomimo zakazu bezpośredniej dyskryminacji, w społeczeństwie litewskim w dalszym ciągu widoczny pozostaje problem wykluczenia w związku z posługiwaniem się przez przedstawicieli mniejszości narodowych językiem ojczystym. Ich udział w procesach decyzyjnych, z perspektywy postanowień Konwencji Ramowej, jest niewystarczający i utrudniany. Stąd EFHR uważa, że dyskryminacja pozostaje rzeczywistym i niebezpiecznym problemem litewskiego społeczeństwa.

W rezolucji Komitetu nacisk został położony na potrzebę pilnego przyjęcia przez Litwę ustawodawstwa wprowadzającego w życie zasady Konwencji Ramowej i zwiększenia starań na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych. EFHR pragnie zauważyć, że mniejszości narodowe stanowią spory odsetek społeczeństwa litewskiego (około 16%) i nie powinny być traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Wspomniane kwestie potrzebują pilnego rozwiązania.

Należy również przypomnieć, że ratyfikowana przez Litwę w 2000 r. Konwencja Ramowa jest wiążącym prawnie dokumentem międzynarodowym, postanowienia którego należy wypełniać. Litwa powinna bardziej skutecznie kierować polityką wewnętrzną na rzecz efektywnej realizacji celów Konwencji Ramowej.

Jeśli państwo rzeczywiście pragnie sprostać europejskim standardom ochrony praw człowieka i być wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej, powinno uwzględnić ostrzeżenia zawarte w raporcie oraz zaprzestać marginalizować kwestie ochrony praw mniejszości narodowych w państwie, albo gorzej, negować istnienie takiego problemu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.


Komentarze

#1 Jeśli Litwa ma być w UE to ma

Jeśli Litwa ma być w UE to ma dostosować swoje przepisy prawne i żadnej łaski nie robi..Jeśli chce mieć swoje przepisy sprzeczne z normami UE [które zobowiązała się przestrzega] to wolna droga nie musi być członkiem UE.Okrakiem dalej jechać się nie da .....albo- albo.

#2 Wszelka rozmowa z Polakami to

Wszelka rozmowa z Polakami to jak rozmowa z idiotem - nic nie daje niestety

#3 Wszelka rozmowa z Litwinami

Wszelka rozmowa z Litwinami to jak rozmowa dziada z obrazem - nic nie daje niestety

#4 Nie ma podstawy prawnej do

Nie ma podstawy prawnej do dwujęzycznych tablicach.

#5 Ustawa (ktorej nie ma) na

Ustawa (ktorej nie ma) na Litwie jest jednak wazniejsza, niz miedzynarodowe prawo.:(

#6 mów nie mów, a Litwa swoje.

mów nie mów, a Litwa swoje.

#7 Niestety na Litwie prawo

Niestety na Litwie prawo miedzynarodowe DE FACTO nie jest przestrzegane

#8 Podstawową sprawą jest

Podstawową sprawą jest kwestia czy Litwę obowiązują podpisane umowy z UE i z Polską czy nie .Jeśli obowiązują to sejm litewski NIE MA PRAWA uchwalać przepisów prawnych NIE ZGODNYCH Z TYMI ZOBOWIĄZANIAMI.Do tej pory sejm litewski tworzył przepisy nie zgodne z tymi zobowiązaniami.Teraz albo sprawy te pomija się milczeniem lub propozycją "rozmów" na tematy litewskich nierealizowanych zobowiązań.Szczególnym przypadkiem jest twierdzenie Prezydent Grybauskaiteże wszystko jest w porządku i nie ma zastrzeżeń co do implementacji zobowiązań z UE i z Polską.Tomaszewski z AWPL powiedział ze Pani Prezydent kłamie. Prasa litewska podchwyciła to oświadczenie, aby nie sprawdzając faktów ,stanąć po stronie Prezydent. A fakty kompromitują Panią Prezydent Grybauskaite.
Oto oświadczenie ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH w sprawie stanowiska zajętego przez Pannę PREZYDENT Grybauskaitie: „EFHR po raz kolejny przypomina Pani PREZYDENT RL Grybauskaite, że ratyfikowana przez Litwę w 2000 roku, bez żadnych zastrzeżeń, Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych JEST ZOBOWIĄZUJĄCA. Jest to akt międzynarodowy, który musi być także uwzględniany we wszystkich rozporządzeniach i ustawach, zwłaszcza dotyczących bezpośrednio mniejszości narodowych. Stanowisko PREZYDENT RL, która przy zaprzysiężeniu na stanowisko prezydenta ZŁOŻYŁA OBIETNICĘ REPREZENTOWAĆ CAŁY NARÓD i PAŃSTWO litewskie, zaś w PUBLICZNYCH WYPOWIEDZIACH WPROWADZA ŚWIADOMIE w BŁĄD, BO NIE RESPEKTUJE WIELU MIĘDZYNARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ. Taki stan rzeczy KOMPROMITUJE PAŃSTWO LITEWSKIE na arenie międzynarodowej jako państwo, które nie przestrzega podstawowych wartości europejskich”

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.